Atbalsts, karjera un līdzdalība


Izglītības iestādes padome


Skolēnu parlaments


Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Priekšsēdētājs: Andrejs Kedrovs

Priekšsēdētāja vietnieks: Ņikita Kozlovs

E-pasts: iip@r96vs.lv

Iestādes pārstāvji: Antoņina Kedrova, Ņikita Kozlovs

Izglītojamo pārstāvji: Alīna Točilova, Anastasija Jure

Ņikita Kozlovs

Izglītības iestādes direktores vietnieks IKT jomā

T: 67 413 680

E: nkozlovs@edu.riga.lv

322.kabinets

Skolēnu pašpārvalde piedāvā daudz aktivitāšu dažādu prasmju pilnveidošanai. Tev būs iespēja iesaistīties fotoreportāžu veidošanā, pasākumu, prezentāciju vadīšanā. Tu varēsi iepazīties ar citām skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām, piedalīties semināros, varēsi radoši un mākslinieciski izpausties, veidojot noformējumus, gūt pieredzi pasākumu, akciju rīkošanā dažādam vecuma grupām, iesaistīties labdarības pasākumos, padarīt sportu par izklaidi, popularizēt sev un sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu informāciju, sadarboties ar skolotājiem un veidot savu ikdienu interesantāku.

Parlamenta prezidents Ņikita Kedrovs

Parlamenta viceprezidents Alīna Točilova

Sēdes notiek katru ceturtdienu pēc 14:15.

E-pasts sp@r96vs.lv

Jana Gargurne

Izglītības iestādes direktores vietniece audzināšanas jomā

T: 67 413 531

E: jgargurne@edu.riga.lv

210.kabinets


Konsultatīvais centrs


Vecāku klubs


Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Sociālais pedagogs – Jeļena Puškina

Izglītības psihologs – Natālija Afanasjeva

Skolotājs logopēds – Anžella Čaikovska

Medicīnas māsa – Julija Betova

Natāļja Afanasjeva

Izglītības iestādes izglītības psiholoģe
Konsultatīva centra vadītāja

E: nafanasjeva2@edu.riga.lv

T: 22 056 506

311.kabinets

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku un bērnu attiecību jautājumos.
Darba formas – tematiskie semināri, Atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.

Semināru un grupu nodarbību vieta Izglītības iestādes bibliotēka

Jeļena Puškina

Izglītības iestādes sociāla pedagoģe
Vecāku kluba vadītāja

E: jpuskina@edu.riga.lv

T: 28 813 770

100.kabinets


Karjeras izglītības attīstāmās kompetences

Pašvadība


gatavība uzņemties atbildību, elastīgums, pašiniciatīva, neatlaidība, laika vadība, gatavība uzlabot savus rezultātus, pamatojoties uz atgriezenisko saiti, reflektīvo mācīšanos.

Komandas darbs


cieņa pret citiem, sadarbošanās, pārliecināšana, diskusiju veicināšana, visu savstarpējās atkarības apzināšanās.

Izpratne par biznesu un klientu


pamatzināšanas par biznesa panākumu galvenajiem virzītājiem, tajā skaitā par inovāciju nozīmi un pārdomātu risku uzņemšanos, un vajadzība gandarīt klientu un veidot klienta lojalitāti.

Problēmu risināšana


faktu un situāciju analīze un radošās domāšanas lietošana atbilstošu risinājumu veidošanā.

Komunikācija un rakstīt un lasīt prasme


rakstīt-lasīt prasmes lietošana, spēja radīt skaidru, strukturētu rakstudarbu un mutvārdu prasme, tajā skaitā klausīšanās un jautājumu uzdošana.

Skaitīt prasmes lietošana


manipulācijas ar cipariem, vispārējas matemātiskas zināšanas un to izmantošana praktiskā kontekstā (mērīšana, svēršana, aprēķināšana un formulu lietošana).

Informācijas tehnoloģiju izmantošana


IT pamatprasmes, tajā skaitā iemaņas teksta apstrādē, failu vadībā un interneta meklētājprogrammas izmantošanā.

Iniciatīva un uzņēmējdarbība


spēja demonstrēt inovatīvu pieeju, radošumu, sadarbošanos un riska uzņemšanos.