Par skolu


Par skolu


Rīgas 96.vidusskola (Iestādes kods: 351311; Reģ.Nr.: 3513900776) ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstskolās, daudzi strādā valsts un pašvaldības institūcijās, augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs.

Pamatizglītības posmā tiek īstenota:
– Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
Vidusskolas posmā tiek īstenotas 2 izglītības programmas:
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)
– Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021)

Iestāšanās


Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumi Nr.134 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Dokumentu iesniegšana darbadienās no 9:00 līdz 16:00 skolas sekretariātā (114.kab.)
Pamatskolā iesniedzamie dokumenti – medicīnas dokumenti, iesniegums (raksta skolā),nepieciešams arī uzrādīt dzimšanas apliecību, pasi vai eID.
Vidusskolā iesniedzamie dokumenti – apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu), sekmju izdrukas kopija (uzrādot oriģinālu), medicīnas dokumenti, iesniegums (raksta skolā) un jāuzrāda latviešu valodas apguves sertifikāts.

4 vienkārši soļi, lai iestātos


1.solis


Atnāc uz skolas sekretariātu (114.kabinetā) ar nepieciešamiem dokumentiem

2.solis


Pēc nepieciešamības, pārruna ar direktora vietniekiem uzņemšanas iespējas (107. vai 208. kabinetā)

3.solis


Uzgaidi, kamēr noformēs dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai skolā

4.solis


Sāc mācīties Rīgas 96.vidusskolā

4 vienkārši soļi, lai pārnāktu no citas skolas


1.solis


Atnāc uz skolas sekretariātu (114.kabinetā) ar savu liecību vai sekmju izdruku

2.solis


Pēc nepieciešamības, pārruna ar direktora vietniekiem pārnākšanas iespējas (107. vai 208. kabinetā)

3.solis


Uzgaidi, kamēr noformēs izziņu, kura būs jāaiznes uz savu skolu

4.solis


Sāc mācīties Rīgas 96.vidusskolā

Bibliotēka


Bibliotēkas darba laiks – darba dienās no 9:00 līdz 16:00
Skolas bibliotēkā ir gan abonements, gan lasītava. Pavisam bibliotēkā pašlaik ir pāri 35 000 grāmatu. Starp tām ir mācību grāmatas, daiļliteratūra, pedagoģiskā un metodiskā literatūra skolotājiem.
Jebkurš skolēns, pedagogs vai skolas darbinieks var kļūt par bibliotēkas lasītāju. Abonementā uz mājām var paņemt grāmatas lasīšanai uz divām nedēļām. Bibliotēkas lasītavā var palasīt avīzes un žurnālus, uzzināt daudz jauna, izmantojot enciklopēdijas un rokasgrāmatas, gatavoties mācību stundām.
Skolas lasītavā ir brīvpieejas datori un biroja tehnika. Kā arī skolas bibliotēkā ir viss nepieciešamais konferenču organizēšanai līdz 30 cilvēkiem.

Marija Šalajevska

Vadoša bibliotēkas informācijas speciāliste

215.kabinets

Ēdnīca


Pusdienu laiki:
Pēc 4.stundas 1.-3. un 10.-12. klases, skolotāji un darbinieki;
Pēc 5.stundas 4.-6.klases;
Pēc 6.stundas 7.-9. klases.
Skolēnu ēdināšanu nodrošina SIA “Nikomar”. Ēdnīca ir atvērta tipa un apkalpo Rīgas 96.vidusskolas audzēkņus un darbiniekus. Ēdnīcas darba laiks ir no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00.

Larisa Kušķe

SIA "Nikomar" speciāliste

nikomars96@inbox.lv

Izglītības iestādes aktuālie projekti

ASV vēstniecība Latvijā


Sadarbība ar ASV vēstniecību Latvijā dažādu kultūras un mākslas pasākumu realizēšānā

RD IKSD


Dalība Rīgas Domes Jauniešu centra “Kaņieris” aktivitātēs jauniešu stimulācijai. Ikgadēja dalība projektā – Mazais Pilsonis (līdzdalības iespējas pašvaldības, valsts un starptautiskā līmenī)

OECD


Dalība starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā un Starptautiskās skolēnu pilsoniskas līdzdalības programmā

Samsung Skola nākotnei


Samsung Skolas nākotnei pārmaiņu projekts, kas tiek īstenots, balstoties uz 4. industriālas revolūcijas izaicinājumiem un izmantojot Samsung Skola nākotnei iegūtos rīkus.

IT Ceļš


Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus pie radošā darba informāciju tehnoloģiju jomā, stimulēt patstāvīgo darbu sekojošās sfērās. Sīkāk http://itcels.id.lv

Vienoti sportā


Sporta svētki starp dažādām skolām, kas palīdz sekmēt skolēnu savstarpējo sadraudzību un saliedētību

Fakti un skaitļi

4,8 reizes labāks darbs ar talantīgiem skolēniem1


Veidojot novērtējumu, tiek ņemts vērā mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, skolēnu zinātniskās konferenču sniegums.

Par 3% labāks skolēnu skaita pieaugums 2


Ikgadējais skolēnu skaita pieaugums uz 1.septembri.

2. lielākā skola Imantā2


Skolēnu skaits uz 1.septembri starp visām Imantas mikrorajona skolām

9. lielākā skola Rīgā2


Skolēnu skaits uz 1.septembri starp visām Rīgas skolām, kas realizē mazākumtautību mācību programmu

Par 8% labāki latviešu valodā 12.klasē Imantā3


Vidējais rezultāts valsts latviešu eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas


Par 13% labāki angļu valodā Imantā3


Vidējais rezultāts angļu valodas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas

Par 3% labāki latviešu valodā 9.klasē Rīgā3


Vidējais rezultāts latviešu valodas eksāmenā 9.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu, kuras realizē atbilstošas mācību programmas

Par 5% labāki matemātikā Rīgā3


Vidējais rezultāts matemātikas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu

Par 6% labāki angļu valodā Rīgā3


Vidējais rezultāts angļu valodas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu

Par 7% labāki ķīmijā Rīgā3


Vidējais rezultāts ķīmijas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu


Par 5% augstāka izglītojamo motivācija4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu motivācijai stundās labi iemācīties jauno tēmu, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 4% augstāka izglītojamo izpratne par tēmu4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par katras stundas mērķu izpratni, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 9% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolotāju attieksmi4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolotāju izturēšanos, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 11% augstāka izglītojamo izpratne par atzīmēm4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolotāju liktām atzīmēm, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 4% augstāka izglītojamo apmierinātība ar mācību tempu4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par mācību stundu tempu, salīdzinot ar iepriekšēju periodu


Par 14% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolu4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par iegūstamo izglītību, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 11% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolas bibliotēku4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolas bibliotēkā pieejamiem materiāliem un to klāstu, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 9% augstāka izglītojamo apmierinātība ar drošību skolā4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par drošības izjūtu skolā, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 6% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolas pasākumiem4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolas pasākumu kvalitāti un klāstu, salīdzinot ar iepriekšēju periodu

Par 6% augstāka izglītojamo apmierinātība ar sociālo klimatu skolā4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par attiecībām klasē un starp klasēm, salīdzinot ar iepriekšēju periodu


1 – http://www.skolureitings.lv (2016./2017.m.g. salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas)
2 – pēc RD IKSD datiem (salīdzinājumā ar vidējo Rīgas skolu skaita pieaugumu)
3 – pēc VISC datiem (apkopojums pēc CE rezultātiem par 2016./2017.mācību gadu)
4 – pēc Edurio datiem (ikgadēja aptauja, kuru veic Izglītības, Kultūras un Sporta departaments)


Gatavošanas skolai 2017./2018.m.g.

Par sagatavošanas nodarbībām


Skolas gatavošanas process paredz kompleksi sagatavot mācībām skolā bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Gatavība šim nebūt ne vieglajam procesam nav reducējama uz mazuļa prasmi tikai lasīt, rakstīt, rēķināt un rātni sēdēt skolas solā. Tā aptver visas bērna personības skaldnes, sākot ar vispārējo fizisko attīstību un beidzot ar specifiskām prasmēm un zināšanām. Pēc sagatavošanas bērnam būs vieglāk un interesantāk uzsākt mācības skolā. To sekmēs zināma zināšanu bagāža, priekšstati par apkārtējo pasauli, matemātiska sagatavotība un augsts izglītošanas procesa attīstības līmenis.

Sagatavošanas nodarbību saturs


Sagatavošanas nodarbībās bērniem veidojas izzināšanas darbības elementi: galvenās domāšanas operācijas (analīze, sintēze, salīdzināšana, apkopošana, klasificēšana), prasme plānot, paškontrole un pašvērtējums, spēja regulēt savu uzvedību. Tādi darbības veidi kā zīmēšana, aplikāciju veidošana, veidošana no plastilīna vai māla, kā arī grafiski uzdevumi, pirkstu rotaļas, īsas fizkultūras pauzes sagatavo pirmsskolniekus ārkārtīgi svarīgas un sarežģītas iemaņas – rakstīšanas – apgūšanai.

Vecāki saņems veselu individuālu ieteikumu paketi, kā adaptēt bērnu skolai, kā arī ieteikumus bērna izziņas un personīgo iemaņu attīstīšanas metodikā.


Jūlija
Bojarska

Tr. 17:00 – 18:30

303.kabinets

Svetlana
Pozdņakova

Pr. 16:00 – 17:00

105.kabinets

Olga
Rodionova

Ct. 16:00 – 17:00

206.kabinets

Edīte
Pauliņa

Ot.,Ct. 17:00 – 18:30

102.kabinets