Apakšinstitūcijas

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Izglītības iestādes padomes funkcijas un uzdevumi ir definēti Izglītības likuma 31.pantā. Atbilstoši likumam Izglītības iestādes padome:

 • sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
 • piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
 • sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
 • sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
 • ir tiesīga lemt par to, kādus mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki/tiesiskie pārstāvji u.c.

Konsultatīvais centrs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu, ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas Konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp izglītojamiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

Tās darbības mērķi:

 • nodrošināt demokrātisku procesu virzību izglītības iestādē;
 • darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
 • attīstīt izglītojamo prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbu, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.

Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • veicināt izglītojamo un izglītības iestādes vadības, pedagogu, izglītojamo tiesisko pārstāvju, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
 • pārstāvēt izglītojamo intereses un tiesības izglītības iestādē;
 • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
 • izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
 • piedalīties izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
 • izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba plānam;
 • veidot, turpināt un izkopt izglītības iestādes tradīcijas;
 • organizēt un vadīt kultūras pasākumus izglītības iestādē;
 • organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
 • izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.

Vecāku klubs

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītojamu attiecību jautājumos.

Darba formas – tematiskie semināri, atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.

Vecāku padome

Vecāku padome ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

Padomes funkcijas – sekmēt izglītojamo vecāku/tiesisko pārstāvju iesaistīšanos izglītības iestādes darbības pilnveidē, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu starp izglītojamo vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem un izglītības iestādes padomi.

Vecāku padomei ir šādi uzdevumi – apzināt un apkopot izglītojamo vecāku/tiesisko pārstāvju viedokļus par izglītības iestādei aktuālajiem jautājumiem un risināmajām problēmām, kā arī informēt izglītības iestādes padomi par izglītojamo vecāku/tiesisko pārstāvju aktualizētajiem jautājumiem un problēmām, kuras nepieciešamas risināt izglītības iestādes padomē, kā arī sniegt priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem.

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 25.08.2018.