Apakšinstitūcijas

Izglītības iestādes bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas darbības mērķi ir

 • līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
 • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;
 • iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

Izglītības iestādes bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir

 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;
 • pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Izglītības iestādes bibliotēkas galvenie uzdevumi ir

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
 • atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Marija Šalajevska

Izglītības iestādes bibliotēkas vadītāja

msalajevska@edu.riga.lv

Jeļena Šalajevska

Izglītības iestādes bibliotekāre

jsalajevska@edu.riga.lv

Aleksandra Pupina

Izglītības iestādes bibliotekāre

apupina@edu.riga.lv

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Izglītības iestādes padomes funkcijas un uzdevumi ir definēti Izglītības likuma 31.pantā. Atbilstoši likumam Izglītības iestādes padome:

 • sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
 • piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
 • sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
 • sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
 • ir tiesīga lemt par to, kādus mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki/tiesiskie pārstāvji u.c.

Vladimirs Morozovs

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs

iip@r96vs.lv

Ņikita Kozlovs

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieks

nkozlovs@edu.riga.lv

Konsultatīvais centrs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu, ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas Konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Atbalsta komandas darbība ir definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās.

Lai veiksmīgāk realizētu izglītības mērķus un palīdzētu katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību, izglītības iestādēs tiek veidota atbalsta komanda. Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus.

Natālija Afanasjeva

izglītības psiholoģe

101.kab.

22 056 506nafanasjeva2@edu.riga.lv

Jeļena Puškina

Sociāla pedagoģe

100.kab.

28 813 770jpuskina@edu.riga.lv

Anžella Čaikovska

Skolotājs logopēds

301.kab.

acaikovska@edu.riga.lv

Jūlija Betova

medicīnas māsa

116.kab.

67 416 713jbetova@edu.riga.lv

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp izglītojamiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

Tās darbības mērķi:

 • nodrošināt demokrātisku procesu virzību izglītības iestādē;
 • darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
 • attīstīt izglītojamo prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbu, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.

Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • veicināt izglītojamo un izglītības iestādes vadības, pedagogu, izglītojamo tiesisko pārstāvju, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
 • pārstāvēt izglītojamo intereses un tiesības izglītības iestādē;
 • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
 • izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
 • piedalīties izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
 • izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba plānam;
 • veidot, turpināt un izkopt izglītības iestādes tradīcijas;
 • organizēt un vadīt kultūras pasākumus izglītības iestādē;
 • organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
 • izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.

Vitaliia Stolbovaia

Izglītojamo pašpārvaldes priekšsēdētāja

vstolbovaia@edu.riga.lv

Katrīna Vietniece

Izglītojamo pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece

kvietniece@edu.riga.lv

Jana Gargurne

Izglītojamo pašpārvaldes koordinatore

jgargurne@edu.riga.lv

Vecāku klubs

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītojamu attiecību jautājumos.

Darba formas – tematiskie semināri, atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.

Jeļena Puškina

Vecāku kluba koordinatore

jpuskina@edu.riga.lv


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 03.06.2019.