Apakšinstitūcijas

Izglītības iestādes bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas darbības mērķi ir

 • līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
 • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;
 • iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

Izglītības iestādes bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir

 • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;
 • pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Izglītības iestādes bibliotēkas galvenie uzdevumi ir

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
 • atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Izglītības iestādes bibliotēkas speciālisti

Marija Šalajevska

Izglītības iestādes bibliotēkas vadītāja


Uzrakstīt

Jeļena Šalajevska

Izglītības iestādes bibliotekāre


Uzrakstīt

Aleksandra Pupina

Izglītības iestādes bibliotekāre


Uzrakstīt

Izglītības iestādes bibliotēka piedāvāDaiļliteratūruMācību grāmatasPreses izdevumusInformatīvus materiālusKarjeras izglītības darba aktivizēšanuKultūras pasākumusInformācijas meklēšanu uzziņas literatūrā, tīmeklīInformāciju un grāmatu izstāžu sagatavošanuKonsultācijas referātu un projektu gatavošanāDarba vietu ar tīmekļa pieslēgumuAtbalstu ar materiāliem pasākumu sagatavošanā

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Izglītības iestādes padomes funkcijas un uzdevumi ir definēti Izglītības likuma 31.pantā. Atbilstoši likumam Izglītības iestādes padome:

 • sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
 • piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
 • sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
 • sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
 • ir tiesīga lemt par to, kādus mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki/tiesiskie pārstāvji u.c.

Izglītības iestādes padomes vadība

Vladimirs Morozovs

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājs


Uzrakstīt

Ņikita Kozlovs

Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja vietnieks


67 413 680 Uzrakstīt

Konsultatīvais centrs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu, ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas Konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Atbalsta komandas darbība ir definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās.

Lai veiksmīgāk realizētu izglītības mērķus un palīdzētu katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību, izglītības iestādēs tiek veidota atbalsta komanda. Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus.

Konsultatīva centra speciālisti

Natālija Afanasjeva

izglītības psiholoģe

101.kab.


22 056 506 Uzrakstīt

Psihologs strādā izglītības iestādē un sniedz psiholoģiskos pakalpojumus indivīdam un/vai grupai un/vai organizācijai. Psihologs veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību, veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē un rūpējas par savu profesionālo izaugsmi izvēlētajā psiholoģijas darbības jomā – skolas, klīniskajā, sociālajā, organizācijas/ darba, juridiskajā u.c. psiholoģijā. Atkarībā no izvēlētās darbības jomas psihologs apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un sniedz citus psiholoģiska rakstura pakalpojumus, ievērojot psihologa darba ētiku.

Jeļena Puškina

Sociāla pedagoģe

100.kab.


28 813 770 Uzrakstīt

Sociālais pedagogs ar savu profesionālo darbību nodrošina bērnu un jauniešu tiesību aizsardzībai un resocializācijai izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā. Sociālā pedagoga profesionalitāte izpaužas: diagnosticējot bērnu un jauniešu socializācijas grūtības un problēmas, kā arī esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē; prognozējot socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās; plānojot un īstenojot konkrētas sociālpedagoģiskas darbības virzienus bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā; koordinējot starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā, veicot regulāru preventīvo darbu.

Anžella Čaikovska

Skolotājs logopēds

301.kab.


Uzrakstīt

Skolotājs logopēds veic izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu. Plāno savu darbību, sastādīt logopēdijas nodarbības/korekcijas stundu grafiku, aizpildot skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām. Organizē runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti. Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas, valodas un rakstu valodas attīstību, ja izglītojamajam nepieciešams izmantot atbalsta pasākumus mācību procesā, valsts pārbaudes un diagnosticējošos darbos; izglītojamajam rekomendē konsultāciju pedagoģiski medicīniskajā komisijā, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma. Konsultē un iesaista izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultē pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai.

Jūlija Betova

medicīnas māsa

116.kab.


67 416 713 Uzrakstīt

Izglītības iestāžu māsa ir reģistrēta ārstniecības persona, kura ir ieguvusi izglītības iestāžu māsas sertifikātu. Izglītības iestāžu māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu māsa atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē bērnu un pusaudžu veselību.

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp izglītojamiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

Tās darbības mērķi:

 • nodrošināt demokrātisku procesu virzību izglītības iestādē;
 • darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
 • attīstīt izglītojamo prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbu, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.

Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • veicināt izglītojamo un izglītības iestādes vadības, pedagogu, izglītojamo tiesisko pārstāvju, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
 • pārstāvēt izglītojamo intereses un tiesības izglītības iestādē;
 • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
 • izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
 • piedalīties izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
 • izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba plānam;
 • veidot, turpināt un izkopt izglītības iestādes tradīcijas;
 • organizēt un vadīt kultūras pasākumus izglītības iestādē;
 • organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
 • izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.

Izglītojamo pašpārvaldes vadība

Regīna Ozoliņa

Izglītojamo pašpārvaldes priekšsēdētāja


Uzrakstīt

Jekaterīna Dubņicka

Izglītojamo pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece


Uzrakstīt

Vecāku klubs

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītojamu attiecību jautājumos.

Darba formas – tematiskie semināri, atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 09.04.2019.