Attīstība

Skolas attīstība


Mūsdienu pasaule iezīmējas ar to, ka sabiedrība atrodas uz jaunās tehnoloģiskās revolūcijas sliekšņa, kas būtiski mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam, un esam saistīti viens ar otru. Savā mērogā, apjomā un sarežģītībā, transformācija būs nopietnāka un atšķirīgāka no iepriekšējām tehnoloģiskām revolūcijām. Jau tagad miljardiem cilvēku pastāv gandrīz neierobežotas iespējas, kas saistīti ar mobilo ierīču iespējām, ar bezprecedenta skaitļošanas, apstrādes, un uzglabāšanas jaudu, un piekļuvi dažāda veida zināšanām.

Izglītības iestādēm pēdējo gadu laikā ir iezīmējusies situācija, ka izglītojamais pabeidzot izglītības iestādi nevar iekļauties mūsdienīgā pasaulē, jo tie izaicinājumi, kuriem izglītojamais sagatavots, izglītības procesa laikā vairs nav aktuāli. Piedaloties projekta “Samsung skola nākotnei” radusies ideja – izpētīt, kādas ir prognozes par pasaules stāvokli, esošiem izglītojamiem pabeidzot izglītības iestādi.

Attīstības uzdevumi


Mūsu izglītības iestāde, kas savu vīziju izvēlējās – “Izglītības iestāde, kā mūsdienīgu tehnoloģu vide, kas gatavo izglītojamos nākamās darba tirgus revolūcijas izaicinājumiem”. Balstoties uz šo izaicinājumu izglītības iestāde izvirza sev sekojošus uzdevumus:

  1. Izpētīt turpmākās Pasaules darba vides izmaiņas un tām nepieciešamās prasmes;
  2. Izvēlēties nākamās darba tirgus revolūcijas nepieciešamām prasmēm atbilstošas pedagoģiskās tehnoloģijas;
  3. Izveidot holistisko un ilgtspējīgu ietvaru, nākamās darba tirgus revolūcijas prasmju ieviešanai;
  4. Novērtēt apgūtās prasmes ar mērīšanas instrumentiem.

Attīstības prioritātes 2017./2018.mācību gadā

Mācību saturs


Jaunā datorikas standarta pilotēšana

Mācīšana un mācīšanās


Valodas daudzveidības izmantošana saskarsmē un komunikācijā

Izglītojamo sasniegumi


Trešo valsts piederīgo integrācija latviskajā kultūrvidē

Atbalsts izglītojamiem


Izglītojamo nacionālās identitātes un valstiskuma apziņas veidošana

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana


Skolas komandas darba pilnveide kvalitatīvākam mācību procesam

Skolā attīstāmās kompetences

Komplekso problēmu risināšana


Attīstīta spēja risināt saliktas un slikti nosakāmas problēmas reālās dzīves, apstākļos

Kritiskā domāšana


Izmanto loģiku un argumentāciju, lai noteiktu stiprās un vājās puses problēmu pieejām, secinājumiem vai alternatīviem risinājumiem

Radošums


Spēja nākt klajā ar neparastām vai prātīgām idejām par konkrētu tēmu vai situāciju, vai arī izstrādāt radošus veidus, kā atrisināt problēmu

Sadarbības prasmes


Pielāgošanās attiecībā uz citu personu rīcību


Emocionālā inteliģence


Apzināties citu cilvēku reakciju un saprast viņu reakcijas cēloni

Vērtēšana un lēmumu pieņemšana


Apsver stiprās un vājās puses (ieguvumus un zaudējumus) iespējamiem variantiem, lai izvēlētos sev piemērotāko

Pārrunas


Saved kopā cilvēkus un mēģina saskaņot atšķirības viedokļos/darbos/uzskatos

Kognitīvā lokanība


Spēja veidot vai izmantot atšķirīgus noteikumu kopumus, apvienojot un grupējot lietas dažādos veidos