Par mums

Par izglītības iestādi

Izglītības iestāde ir Rīgas domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk tekstā – RD IKSD) apstiprinātais Izglītības iestādes nolikums. Izglītības iestāde atrodas tālu no Rīgas centra, tāpēc, lai izglītojamie iegūtu pilnvērtīgu izglītību, Izglītības iestāde strādā pēc trim izglītības programmām, kurās ir paredzēti visi mācību priekšmeti.

Mūsu pasākumi

Mūsu vēsture

Zvanu saraksts un organizācija

n.p.k. Sākuma laiks Beigu laiks Starpbrīža ilgums (ēdināšanas laiks)
1. 08:30 09:10 5 minūtes
2. 09:15 09:55 5 minūtes
3. 10:00 10:40 5 minūtes
4. 10:45 11:25 30 minūtes (1.-3.,10.klases)
5. 11:55 12:35 20 minūtes (4.-6.,11.klases)
6. 12:55 13:35 20 minūtes (7.-9.,12.klases)
7. 13:55 14:35 5 minūtes
8. 14:40 15:20

Kā mūs atrast?

Sabiedriskais transports

41 96. vidusskola 1 min.
4z, 36, 56 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
241, 370 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
21, 37, 46 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
237, 338 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
1 Anniņmuižas bulvāris 5 min.

Rekvizīti

Maksātājs Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs 90011524360
PVN reģistrācijas numurs LV90011524360
Saņēmējs IKSD Rīgas 96. vidusskola
Adrese Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
Banka Luminor Bank AS
SWIFT kods NDEALV2X
Konta numurs LV68NDEA0021000916040

E-iesniegums iestādei

Izglītības iestādes attīstība

Mūsdienu pasaules iezīme ir tā, ka sabiedrība atrodas uz jaunās tehnoloģiskās revolūcijas sliekšņa, kas būtiski mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam, un esam saistīti viens ar otru. Savā mērogā, apjomā un sarežģītībā, transformācija būs nopietnāka un atšķirīgāka no iepriekšējām tehnoloģiskām revolūcijām. Jau tagad miljardiem cilvēku pastāv gandrīz neierobežotas iespējas, kas saistītas ar mobilo ierīču iespējām, ar bezprecedenta skaitļošanas, apstrādes, un uzglabāšanas jaudu, un piekļuvi dažāda veida zināšanām.

Izglītības iestādēm pēdējo gadu laikā ir iezīmējusies situācija, ka izglītojamais, pabeidzot izglītības iestādi, nevar iekļauties mūsdienīgā pasaulē, jo tie izaicinājumi, kuriem izglītojamais ir sagatavots, izglītības procesa laikā, vairs nav aktuāli.

Attīstības uzdevumi

Mūsu izglītības iestāde, kas savu vīziju izvēlējās – “Izglītības iestāde – mūsdienīgu tehnoloģiju vide, kas gatavo izglītojamos nākamās darba tirgus revolūcijas izaicinājumiem”. Balstoties uz šo izaicinājumu, izglītības iestāde izvirza sev sekojošus uzdevumus:

  1. Izpētīt turpmākās pasaules darba vides izmaiņas un tām nepieciešamās prasmes;
  2. Izvēlēties nākamās darba tirgus revolūcijas nepieciešamām prasmēm atbilstošas pedagoģiskās tehnoloģijas;
  3. Izveidot holistisku un ilgtspējīgu ietvarus, nākamās darba tirgus revolūcijas prasmju ieviešanai;
  4. Novērtēt apgūtās prasmes ar mērīšanas instrumentiem.

Attīstības prioritātes 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadiem


Mācību saturs

Atbalsta un attīstības mehānismu izveide un nodrošināšana kompetenču pieejā balstītas izglītības satura īstenošanā


Mācīšana un mācīšanās

Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā


Mācīšana un mācīšanās

Darbību loka pilnveide ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās


Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo vidējo sasniegumu paaugstināšanas veicināšana (ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudījumos)


Atbalsts izglītojamiem

Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitātes uzlabošana izmantojot Eiropas Savienību fondu darbības programmu


Atbalsts izglītojamiem

Latvijas kultūras un dabas vērtību izzināšana un pieredzēšana, Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšana dažādos laikos, izmantojot Latvija 100 projekta “Latvijas skolas soma” finansējumu


Izglītības iestādes vide

Izglītojamo pašpārvaldes un vecāku kluba lomas aktualizācija un pastiprināšana


Resursi

Izglītības iestādes vienotā resursu attīstības grafika izstrāde un izpilde


Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Metodiskā atbalsta funkciju stiprināšana


Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Jauno pieeju ieviešana darbā ar izglītojamo vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 03.06.2019.