Fakti un skaitļi

Datu pētniecības ietvars

Katrs datu analīzes grupas dalībnieks darbojas ar vēlmi sasniegt kopīgu mērķi – palīdzēt visiem izglītojamiem mācīties. Pirms datu analīzes grupa vienojas par mērķtiecīgas sadarbības noteikumiem (kā, kad un kurus pedagogus iesaistīt). Lai nodrošinātu objektīvu skatījumu uz datiem, datu analīze tiek veikta gan individuāli, gan grupā. Datu analīzei tiek atvēlēts konkrēts laiks tā plānošanai (tiek izstrādāta sēžu struktūra un mērķi)

Lai veicinātu kopīgo pētniecības nostāju ir jābūt kopīgai apņemšanās analizēt, secināt un rīkoties. Datu pētījumos datu analīzes komanda izvairās no “paralīzes stāvokļa” (tiek veidotas sapulces, bez mērķa veikt rīcībspējīgo darbu ar datiem) un “aklās rīcības” (darba plāna izpilde neieviešot korekcijas, tādejādi neievērojot datu sniegto informāciju)

Fakti un skaitļi

Ģimeņu viedoklis izglītības jomā


94 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka jūtas līdzatbildīgas par sava bērna mācību sasniegumiem

91 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka klases audzinātājam ir visa nepieciešamā informācija par izglītojama veselību un īpašajām vajadzībām

84 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka ir labi informēti par to, kā tiek vērtēti izglītojamā mācību sasniegumi

82 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka zina, kas izglītojamām izglītības iestādē jāsasniedz šajā mācību gadā

78 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka klases audzinātājs labi pazīst izglītojamo īpatnības, vajadzības

72 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestādes pasākumi un ārpusstundu aktivitātes (piem., klases ekskursijas, klases vakari, skolas svētki u. tml.) atbilst izglītojamo interesēm

71 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestādē mudina izglītojamos mācīties labāk, lai saņemtu labākas atzīmes

64 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestāde veicina izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu

63 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka mājasdarbu apjoms izglītojamiem ir pieņemams

Ģimeņu viedoklis sadarbības jomā


93 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka ir labi informētas par sava bērna mācību sasniegumiem

76 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka skolotāji palīdz risināt mācību problēmas, ja izglītojamām tādas rodas

70 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka pārrunā ar pedagogiem izglītojamam sasniedzamos mērķus

67 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestāde varētu vairāk sekmēt pedagogus vairāk pārrunāt izglītojamo vājās puses

66 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestāde varētu vairāk sekmēt pedagogus vairāk pārrunāt izglītojamo stiprās puses

66 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka pieņemtajiem lēmumiem par viņu bērnu ir pārliecinošs pamatojums

64 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestāde varētu vairāk sekmēt pedagogus vairāk vēl vairāk pārrunāt izglītojamo īpatnības

61 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestāde varētu vairāk sekmēt izglītojamo ģimenes piedalīties skolas attīstības plānošanā

Ģimeņu viedoklis komunikācijas jomā


84 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka Vecāku sapulces un citi pasākumi vecākiem izglītības iestādē ir noorganizēti labā līmenī

82 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka ieteiktu šo izglītības iestādi citu bērnu vecākiem

74 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka bieži saņem informāciju no izglītības iestādes par sava bērna mācību sasniegumiem

73 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka pedagogu un vecāku tikšanās tiek organizētas pieņemamā laikā

65 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka pedagogi un izglītības iestādes darbinieki ciena izglītojamos

Ģimeņu viedoklis resursu jomā


92 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka izglītības iestādē izglītojamiem ir nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi

88 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka jūtas droši par savu bērnu, kad viņš atrodas izglītības iestādē

77 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka viņus apmierina izglītības iestādes telpas – to iekārtojums, tīrība un kārtība

69 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka jūtas droši, kad izglītojamais ir ceļā uz izglītības iestādi

61 %

izglītojamo ģimeņu uzskata, ka viņus apmierina izglītības iestādes apkārtējās teritorijas sakoptība un kārtība

Izglītojamo viedoklis izglītības jomā


84 %

izglītojamo uzskata, ka dažādi pedagogi līdzīgus uzdevumus vērtē vienādi

79 %

izglītojamo uzskata, ka saprot, kā skolotāji vērtē darbus

77 %

izglītojamo uzskata, ka tas, ko apgūst vienā priekšmetā, noder arī citu priekšmetu stundās

75 %

izglītojamo uzskata, ka jūtas ērti, lūdzot palīdzību saviem pedagogiem

73 %

izglītojamo uzskata, ka lūdz palīdzību saviem pedagogiem, ja saskaras ar grūtībām mācībās

72 %

izglītojamo uzskata, ka viņus interesē izglītības iestādes izklaides pasākumi (diskotēkas, koncerti, svētku pasākumi u.c.)

71 %

izglītojamo uzskata, ka pedagogi skaidri izskaidro mācību vielu

64 %

izglītojamo uzskata, ka saproti, kur stundās apgūtais noderēs dzīvē

63 %

izglītojamo uzskata, ka pārbaudes darbi palīdz labāk iemācīties

61 %

izglītojamo uzskata, ka pedagogiem stundās jāaicina vairāk veikt pašvērtējumu

Izglītojamo viedoklis sadarbības jomā


89 %

izglītojamo uzskata, ka labi mācīties ir svarīgi

86 %

izglītojamo uzskata, ka pedagogi mudina viņus labi mācīties

85 %

izglītojamo uzskata, ka viņus interesē klases pasākumi (piemēram, klases ekskursijas, klases vakari u.c.)

77 %

izglītojamo uzskata, ka viņus interesē izglītības iestādes dažādi mācību pasākumi (piemēram, mācību ekskursijas, diskusijas, lekcijas, erudītu konkursi, karjeras dienas u.c.)

65 %

izglītojamo uzskata, ka pedgogiem stundās jāizmanto vairāk ne-rakstiskus pārbaudes darbus (piem. mutvārdu ieskaiti, video vai audio darbu veidošanu, prezentāciju, iestudējumu)

64 %

izglītojamo uzskata, ka varētu vairāk iesaistīties izglītības iestādes pasākumu organizēšanā

63 %

izglītojamo uzskata, ka viņiem bieži mācību stundās ir interesanti

62 %

izglītojamo uzskata, ka pedagogiem stundās jāizmanto vairāk dažādas metodes, piemēram, debates, seminārus, stundas ārpus skolas, projektus vai citus

Izglītojamo viedoklis komunikācijas jomā


85 %

izglītojamo uzskata, ka zina, kur izglītības iestādē griezties pēc medicīniskās palīdzības

83 %

izglītojamo uzskata, ka ieteiktu savu izglītības iestādi citiem izglītojamiem

74 %

izglītojamo uzskata, ka viņiem ir labas attiecības ar klasesbiedriem

66 %

izglītojamo uzskata, ka viņiem pietiek informācijas par izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem

65 %

izglītojamo uzskata, ka viņus apmierina izglītība, ko iegūsti šajā izglītības iestādē

64 %

izglītojamo uzskata, ka lepojas ar to, ka mācas šajā izglītības iestādē

Izglītojamo viedoklis resursu jomā


79 %

izglītojamo uzskata, ka izglītības iestādes bibliotēkā ir pieejamas grāmatas un žurnāli, kas nepieciešami mācībām

76 %

izglītojamo uzskata, ka viņus apmierina izglītības iestādes bibliotēkā pieejamie materiāli

74 %

izglītojamo uzskata, ka jūtas droši ceļā uz izglītības iestādi un no izglītības iestādes

73 %

izglītojamo uzskata, ka izglītības iestādes telpas ir patīkamas mācībām

64 %

izglītojamo uzskata, ka krēsli un galdi ir ērti un piemēroti

63 %

izglītojamo uzskata, ka viņus apmierina mācību telpas un to iekārtojums

63 %

izglītojamo uzskata, ka viņus apmierina izglītības iestādes apkārtējās teritorijas sakoptība un kārtība

63 %

izglītojamo uzskata, ka viņus apmierina izglītības iestādes gaiteņu un koptelpu iekārtojums un kārtība

Datu avoti

Edurio

Valsts Izglītības Satura Centrs

Latvijas skolu reitings

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 12.12.2018.