Iestāšanās un sagatavošanās nodarbības

Iestāšanās

Dokumentus pieņem katru dienu no 09:00 līdz 16:00 – 113. vai 114. kabinetā (pēc nepieciešamības var tikt veiktas pārrunas ar mācību pārzini 107. kabinetā).

Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” .

Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Rīgas 96.vidusskolas 2019. gada 04. aprīļa saistošiem noteikumiem Nr. VS96-19-1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās” .

Nepieciešamie dokumenti

Vispārējās pamatizglītības posmā

Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
  • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

  • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u)
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Vispārējās vidējās izglītības posmā

Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
  • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
  • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
  • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

  • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību
  • Pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;

Esošās programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Nr. 21011121 ( V-10031 )

Klase 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valodas 10 10 12 11 12 11 12 11 10
Latviešu valoda un literatūra 4 4 5 4 5 5 5 5 5
1.svešvaloda (angļu) 1 1 2 3 3 2 4 3 2
Mazākumtautību (krievu) valoda 5 5 5 4 4 4 3 3 3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati 5 6 6 7 8 8 10 13 13
Matemātika 4 5 4 5 5 5 6 5 5
Informātika 1 1 1
Dabaszinības 1 1 2 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Fizika 2 2
Ķīmija 2 2
Ģeogrāfija 1 2 2
Cilvēks un sabiedrība 5 5 5 4 4 7 6 6 7
Latvijas vēsture 1 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Ētika vai kristīgā mācība 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sports 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Māksla 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Literatūra 1 2 2 2 2 2
Mūzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Kopā 22 23 25 26 28 30 32 34 34

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumatutību programma

Nr. 31011021 ( V-8101 )

Klase 10 11 12
Valodas 13 13 12
Latviešu valoda 3 3 3
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra 4 4 4
1.svešvaloda (angļu) 4 4 3
2.svešvaloda (vācu/franču) 2 2 2
Dabaszinātnes 14 14 14
Matemātika 4 4 4
Informātika 2 1 0
Fizika 3 3 3
Ķīmija 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Ģeogrāfija 0 1 2
Ekonomika 1 1 1
Cilvēks un sabiedrība 5 5 7
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
Politika un tiesības 0 0 2
Sports 2 2 2
Psiholoģija 0 1 1
Veselības mācība 1 0 0
Māksla 4 4 3
Literatūra 2 2 2
Mūzika 1 1 0
Kultūroloģija 1 1 1
Kopā 36 36 36

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Nr. 31013021 ( V-8102 )

Klase 10 11 12
Valodas 12 12 12
Latviešu valoda 3 3 3
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra 4 4 4
1.svešvaloda (angļu) 3 3 3
2.svešvaloda (vācu/franču) 2 2 2
Dabaszinātnes 16 16 15
Matemātika 6 6 6
Informātika 2 1 0
Fizika 3 3 2
Ķīmija 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Ģeogrāfija 0 1 2
Ekonomika 1 1 1
Cilvēks un sabiedrība 5 5 7
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
Politika un tiesības 0 0 2
Psiholoģija 0 1 1
Veselības mācība 1 0 0
Sports 2 2 2
Māksla 3 3 2
Literatūra 2 2 2
Mūzika 1 1 0
Kopā 36 36 36

Nākotnē paredzamās programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Kompetenču saturs

Mācību joma un mācību priekšmets 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valodu
Latviešu valoda un literatūra 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Svešvalodas 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Mazākumtautības valoda un literatūra 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sociālā un pilsoniskā
Sociālās zinības 1 1 1 1 1 1
Sociālās zinības un vēsture 2 2 3
Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
Vizuālā māksla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mūzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Teātra māksla 2
Dabaszinātņu
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Ķīmija 1 1 2
Fizika 1 1 2
Bioloģija 2 2 2
Ģeogrāfija 1 2 1
Matemātikas
Matemātika 4 4 4 5 5 6 5 5 5
Tehnoloģiju
Dizains un tehnoloģijas 2 1 2 1 1 2 2 2
Datorika 1 1 1 1 2 2
Inženierzinības 1
Veselības un fiziskās aktivitātes
Sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Kopā 22 23 24 26 28 30 32 34 34

Iestāšanās 1.klasē

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji to uzskata par nepieciešamu, viņi var bērnu laist 1.klasē vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk. Taču tādā gadījumā nepieciešama ārsta zīme. Pat, ja bērns šķiet gatavs – raiti lasa, raksta un prot rēķināt – nav teikts, ka viņš fiziski ir gatavs pirmajai klasei. Iespējams, ka viņam vēl ir grūti koncentrēt uzmanību, parūpēties par sevi 1.klases ikdienas dzīvē, varbūt vēl nepieciešama diendusa. Tāpēc pirms pieņemt lēmumu par došanos uz 1.klasi, labāk pakonsultēties ar neirologu, psihologu un ģimenes ārstu.

Vecāki/tiesiskie pārstāvji var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums). Reģistrēties iespējams skolas darba laikā gan pavasarī, vasarā, gan rudenī un ziemā. Iesniegumā noteikti jānorāda, kurā kalendārajā gadā bērns uzsāks mācības.

Pēc katra gada 15.maija skola nosūta vēstules vecākiem, lai informētu, vai bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā. Lai informācijas aprite starp skolu un bērnu vecākiem būtu operatīvāka, vēstuli no skolas vecāki var saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī sūtījumu pa pastu, kā tas bijis līdz šim. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji vēlas saņemt vēstuli elektroniski, tad iesniegumā skolai jānorāda sava e-pasta adrese, pretējā gadījumā vēstule tiks nosūtīta pa pastu.

Veidojot potenciālo pirmklasnieku sarakstu, prioritāri tiks iekļauti bērni, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi. Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļaus bērnus, kuru vecāki/tiesiskie pārstāvji vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Pēc tam vecākiem/tiesiskiem pārstāvjiem jāpieņem lēmums par iestāšanos skolā. Bērna vecākiem/tiesiskiem pārstāvjiem 15 kalendāro dienu laikā mācību iestādei obligāti jāpaziņo par savu lēmumu un jāiesniedz pieteikums par bērna pieņemšanu 1. klasē, pretējā gadījumā skola anulē pieteikumu un uzaicinājums tiks nosūtīts nākamajam pretendentam. Tāpēc ir ļoti svarīgi vērsties skolā atkārtoti, lai atkal rakstītu iesniegumu – šoreiz par bērna ieskaitīšanu pirmajā klasē. Tāpat nepieciešams iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka skola izskata pieteikumu par bērna pieņemšanu pirmajā klasē tikai tajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji uzskata, ka viņu bērns ir gatavs skolai jau 6 gadu vecumā, viņi var iesniegt pieteikumu, taču tam nepieciešama rakstiska atļauja no ģimenes ārsta. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad vecāki vēlas laist bērnu skolā vienu gadu vēlāk – 8 gadu vecumā.

Sīkāk par šo

Sagatavošanas nodarbības

Skola paredz kompleksi sagatavot mācībām skolā bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Gatavība šim nebūt ne vieglajam procesam nav reducējama tikai uz bērna prasmi lasīt, rakstīt, rēķināt un rātni sēdēt skolas solā. Tā aptver visas bērna personības skaldnes, sākot ar vispārējo fizisko attīstību un beidzot ar īpašām prasmēm un zināšanām. Pēc sagatavošanas bērnam būs vieglāk un interesantāk uzsākt mācības skolā. To sekmēs iegūtā zināšanu bagāža – priekšstati par apkārtējo pasauli un matemātiskā sagatavotība.

Sagatavošanas nodarbībās bērniem veidojas izziņas darbības elementi: galvenās domāšanas operācijas (analīze, sintēze, salīdzināšana, apkopošana, klasificēšana), prasme plānot, paškontrole un pašvērtējums, spēja regulēt savu uzvedību.

Tādi darbības veidi kā zīmēšana, aplikāciju veidošana, veidošana no plastilīna vai māla, kā arī grafiski uzdevumi, pirkstu rotaļas, īsas fiziskās aktivitātes pauzes, sagatavo pirmsskolēnus ārkārtīgi svarīgās un sarežģītās iemaņas – rakstīšanas – apgūšanai.

Vecāki saņem veselu individuālu ieteikumu paketi, kā adaptēt bērnu skolai, kā arī ieteikumus bērna izziņas un personīgo iemaņu attīstīšanas metodikā.

Sagatavošanas nodarbību vadītāji 2018./2019. mācību gadā

Ilona Dombrovska

C. 17:00-18:30


Uzrakstīt

Lilija Škavronska

P. 17:00-18:30


Uzrakstīt

Antra Dukāte

C. 17:25-18:30


Uzrakstīt


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 03.06.2019.