Audzināšanas darbs

Sevis izzināšana un pilnveidošana

Izglītojamo personības pilnveidošanā tiek pievērsta uzmanība viņu individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai, atbildībai par savu rīcību, pozitīva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma veidošanai. Šie audzināšanas aspekti veicina izglītojamā iekšējo harmoniju un pozitīvu pašizjūtu, īpaši jau 21.gadsimta sabiedrībā, kas balstīta uz spēju vispusīgi pilnveidoties, iejusties jaunos apstākļos, pieņemt sev labvēlīgus izaicinājumus un izprast konkurences būtību.

Piederība valstij

Nozīmīgu politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā izglītojamajam jāspēj tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Tiek akcentēta tādu prasmju izkopšana kā tolerance pret atšķirīgo, empātija (spēja iejusties un saprast citu cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās), efektīva komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši saistītas ar attieksmi, tādējādi attieksme pret citiem veido piederības izjūtu ģimenei, izglītības iestādei, sabiedrībai, iejūtību pret otru cilvēku, savstarpēju cieņu, morāles normu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldījumu klases un skolas dzīvē. Tie ir būtiskie soļi ceļā uz valstiskās piederības izjūtas veidošanu.

Pilsoniskā līdzdalība

Sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir izšķirošais priekšnosacījums, kurš ikkatram izglītojamajam palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt proaktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam. Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Attīstības izglītība jeb globālā izglītība veicina informētību un izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi un kā mēs varam ietekmēt to, kas notiek pasaulē.

Karjeras izglītība

Karjeras izvēle ir atkarīga no izglītojamā personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu izglītojamiem izprast un izzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šis darbs ir mērķtiecīgi organizēts visā izglītības procesā, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi.

Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Veselība un vide

Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir izglītība, kurā izglītības iestāde līdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes veselību. Tādējādi izglītības iestāde iesaistās veselības veicināšanas un primārās profilakses darbā. Primārās profilakses mērķis ir cilvēka rakstura, gribas, attieksmes un dzīves prasmju veidošana, lai kritiskā dzīves situācijā viņš spētu izdarīt izvēli par labu veselībai, būtu gatavs risināt problēmas un pieņemt atbildīgus lēmumus. Nozīmīgi ir preventīvie pasākumi dažādu atkarību (smēķēšana, alkohola un narkotisko, psihotropo, kā arī jauno psihoaktīvo vielu lietošana, datoratkarība u.c.) profilaksei.

Drošība

Drošības jautājumu apguves uzdevumi ir palīdzēt izglītojamiem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā. Šo tēmu apguvē būtiskākais ir neaprobežoties tikai ar noteikumu zināšanu, bet gan veicināt noteikumu ievērošanu, to izpratni un attieksmes maiņu pret iegūto zināšanu lietošanu praksē.

Audzināšanas uzdevumi

Kritiskā domāšana

Spēja brīvi un patstāvīgi domāt, attīstīt kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmēt atbildīgu rīcību

Sevis apzināšanas

Pašizziņa, gribas audzināšana, pašpilnveide un pozitīva pašvērtēšana, pašaudzināšana mūža garumā

Brīvība

Iespēja realizēt savus centienus un mērķus, neierobežojot citu personu pamattiesības, tajā skaitā brīvību

Cieņa

Cieņa pret dzīvību, sevi un citiem, veselības veicinošu un drošu paradumu izkopšana

Piederība

Piederība Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, izpratne par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās

Mērķtiecība

Mērķtiecība uz darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu

Nacionāla identitāte

Nacionālās identitātes veidošana, valstiskuma apziņas, lojalitātes Latvijas valstij, tās Satversmei un patriotismu

Atbildība

Atbildība par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 24.09.2018.