Īsumā par mums

Kontakti

Ja Jums ir jautājumi par kādu no zemāk minētām tēmam, varat droši sazvanīt mūsu speciālistus:

dokumenti, izziņas un vispārīgie jautājumi R. Apoga un O. Vagale 67 411 942
mācību jautājumi un mācību procesa organizācija M. Meļķe-Osemļjaka 67 428 870
audzināšanas jautājumi un pasākumu organizatoriskie jautājumi J. Gargurne 67 413 531
saimnieciska darbība un līgumi M. Mackevičs 67 413 531
IT jautājumi un sadarbības jautājumi Ņ. Kozlovs 67 413 680

Iestāšanās un programmas

Dokumentus pieņem katru dienu no 09:00 līdz 16:00 – 113. vai 114. kabinetā (pēc nepieciešamības var tikt veiktas pārrunas ar mācību pārzini 107. kabinetā). Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” .

Programmas kods Licences numurs Nosaukums
21011121 V-10031 Pamatizglītības mazākumtautību programma
21011111 Licences saņemšanas procesā Pamatizglītības programma
31011021 V-8101 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
31013021 V-8102 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Nepieciešamie dokumenti

Vispārējās pamatizglītības posmā

Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
  • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

  • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u)
  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Vispārējās vidējās izglītības posmā

Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

  • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
  • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
  • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
  • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

  • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību
  • Pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;

Īsumā par noteikumiem

Izglītojamo pamata pienākumi

Mācīties atbilstoši savām spējām, cenšoties uzlabot savu sniegumu, ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi, būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes apmeklētājiem, izpildīt izglītības iestādes darbinieku likumīgās prasības, ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās), rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu, ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

Kavējumi un pārkāpumi

Par attaisnotiem stundu kavējumiem tiek atzīti – visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme, kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku/tiesisko pārstāvju rakstisku paziņojumu klases audzinātājam, kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt stundas citu iemeslu un to ir apstiprinājis izglītības iestādes direktors. Ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, pedagogs, klases audzinātājs vai izglītības iestādes vadības pārstāvis var e-klases portālā ierakstīt piezīmi, kas informē viņa vecākus par radušos situāciju. Vismaz reizi nedēļā izglītojamais informē vecākus par ierakstiem e-vides portālā.

Izglītības iestādes apmeklētāji

Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.

Uzvedības noteikumi skolas ēdnīcā

Uz pusdienām izglītojamie dodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju. 4.–12.klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos (saņemot pusdienas, aiznesot lietotos traukus).

Tiesības

Izglītojamo tiesības ir šādas: saņemt informāciju par plānotajiem semestra pārbaudes darbiem mācību semestra sākumā, bet par pārbaudes darbu izmaiņām ne vēlāk kā nedēļu pirms darba izpildes, vienā dienā veikt ne vairāk kā divus pārbaudes darbus, kas vērtējami baļļu skalā, uzlabot mācību sasniegumus pārbaudes darbā vienu reizi divu nedēļu laikā, ja ir šāda vienošanās ar priekšmeta pedagogu. Uzlabotais vērtējums nav vēlreiz uzlabojams, un ja darba rakstīšanā tiek konstatēti neatļauto līdzekļu lietošana vai plaģiāts, darbs tiek anulēts un izglītojamais to var labot 2 nedēļu laikā.

“n/v” lietošana

Ja nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus 10 baļļu skalā, lieto apzīmējumu “n/v” (nav vērtējuma). Gadījumi, kādos mācību priekšmeta pedagogs lieto apzīmējumu “n/v”, ir šādi – ja izglītojamais bez iemesla nav ieradies uz pārbaudes darbu, ja izglītojamais bez iemesla nav iesniedzis paredzēto darbu noteiktajā termiņā, ja izglītojama darbs nav salasāms un ja divu nedēļu laikā pēc ierašanās skolā pēc slimības vai cita attaisnojoša kavējuma dēļ izglītojamais nav nokārtojis pārbaudes darbu vai iesniedzis citu paredzēto darbu.

Sīkāk par šo


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 12.12.2018.