Briefly about us

Contacts

If you have any of the following questions, you can call our specialists safely:

documents, enquiries and general queries R. Apoga and O. Vagale 67 411 942
educational queries and organisation of the learning process M. Meļķe-Osemļjaka 67 428 870
parenting queries and organizational queries of events J. Gargurne 67 413 531
economic activities and contracts M. Mackevičs 67 413 531
IT queries and cooperation queries Ņ. Kozlovs 67 413 680

Enrolment and programmes

Documents are accepted every day from 09:00 to 16:00 – in Room 113 or 114 (if necessary, interviews with the Deputy Head may be conducted in Room 107). Admission to the 1st grade takes place in accordance with the Riga City Council’s binding regulations Nr. 137 “On the Procedure for Registration of Submissions for Child Admission in 1st Class of Riga City Municipal Education Institutions” .

Program Code License number Title
21011121 V-10031 Primary education minority programme
31011021 V-8101 Secondary education minority programme
31013021 V-8102 Secondary Education Minority Programme in Mathematics, Science and Engineering

Required documents

Primary education minority programme

Copies of documents (presenting the original):

  • A document certifying the previously acquired education (if applicable);
  • Document certifying custody (if applicable)

Original documents:

  • Medical card (form No 026/u)
  • Opinion of the State or Municipal Pedagogical Medical Commission, if the learner is offered support measures in the study process (if applicable);

Secondary education minority programmes

Copies of documents (presenting the original):

  • A certificate of general basic education;
  • Excerpts of the annual and examination marks;
  • The Latvian language learning certificate;
  • Document certifying custody (if applicable)

Original documents:

  • Medical card (form No 026/u) to an educatee who has not reached legal age
  • Medical card of the patient (form No 027/u) to the educatee who has reached the legal age;

Briefly on the rules

Basic duties of learners

To study according to their abilities, to improve their performance, to respect the right of other learners to unimpeded educational attainment, to be polite in contact with other learners, employees and visitors of the institution, to meet the legitimate requirements of employees, to observe cleanliness in the institution and sanitary hygienic requirements in sharing rooms (e.g. toilets, showers), to take care of their own health, including respect for personal hygiene, compliance with fire safety, road traffic rules and safety engineering regulations in study subjects’ offices, sporting activities and competitions, tours and other events organised by the educational institution.

Absences and violations

Izglītības iestādes apmeklētāji

Izglītības iestādes apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties izglītības iestādē, informē izglītības iestādes dežurantu un norāda apmeklējuma mērķi. Vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un izglītības iestādes darbiniekus 1.stāva vestibilā pie dežuranta, netraucējot mācību procesu vai izglītības iestādes darbu.

Uzvedības noteikumi skolas ēdnīcā

Uz pusdienām izglītojamie dodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas (nodarbības) pedagogu vai klases audzinātāju. 4.–12.klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos (saņemot pusdienas, aiznesot lietotos traukus).

Tiesības

Izglītojamo tiesības ir šādas: saņemt informāciju par plānotajiem semestra pārbaudes darbiem mācību semestra sākumā, bet par pārbaudes darbu izmaiņām ne vēlāk kā nedēļu pirms darba izpildes, vienā dienā veikt ne vairāk kā divus pārbaudes darbus, kas vērtējami baļļu skalā, uzlabot mācību sasniegumus pārbaudes darbā vienu reizi divu nedēļu laikā, ja ir šāda vienošanās ar priekšmeta pedagogu. Uzlabotais vērtējums nav vēlreiz uzlabojams, un ja darba rakstīšanā tiek konstatēti neatļauto līdzekļu lietošana vai plaģiāts, darbs tiek anulēts un izglītojamais to var labot 2 nedēļu laikā.

“n/v” lietošana

Ja nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus 10 baļļu skalā, lieto apzīmējumu “n/v” (nav vērtējuma). Gadījumi, kādos mācību priekšmeta pedagogs lieto apzīmējumu “n/v”, ir šādi – ja izglītojamais bez iemesla nav ieradies uz pārbaudes darbu, ja izglītojamais bez iemesla nav iesniedzis paredzēto darbu noteiktajā termiņā, ja izglītojama darbs nav salasāms un ja divu nedēļu laikā pēc ierašanās skolā pēc slimības vai cita attaisnojoša kavējuma dēļ izglītojamais nav nokārtojis pārbaudes darbu vai iesniedzis citu paredzēto darbu.

Sīkāk par šo


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 27.12.2018.