Darbības virzieni un sadarbība

Bibliotēka

 • Izglītības iestādes bibliotēkas darbības mērķi ir
  • līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
  • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;
  • iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.
 • Izglītības iestādes bibliotēkas darbības pamatvirzieni ir
  • izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;
  • pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.
 • Izglītības iestādes bibliotēkas galvenie uzdevumi ir
  • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
  • attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
  • veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
  • atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Izglītības iestādes padomes funkcijas un uzdevumi ir definēti Izglītības likuma 31.pantā. Atbilstoši likumam Izglītības iestādes padome:

 • priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
 • piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
 • sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
 • sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
 • ir tiesīga lemt par to, kādus mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki/tiesiskie pārstāvji u.c.

Konsultatīvais centrs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu, ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas Konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās
grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla institūcija sadarbības nodrošināšanai starp izglītojamiem un izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādes pilnveides veicināšanai.

 • Tās darbības mērķi:
  • nodrošināt demokrātisku procesu virzību izglītības iestādē;
  • darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
  • attīstīt izglītojamo prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbu, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.
 • Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
  • veicināt izglītojamo un izglītības iestādes vadības, pedagogu, izglītojamo tiesisko pārstāvju, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
  • pārstāvēt izglītojamo intereses un tiesības izglītības iestādē;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
  • piedalīties izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumu veidošanā;
  • izteikt priekšlikumus izglītības iestādes darba plānam;
  • veidot, turpināt un izkopt izglītības iestādes tradīcijas;
  • organizēt un vadīt kultūras pasākumus izglītības iestādē;
  • organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
  • izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju, NVO izveidotajos projektos.

Vecāku klubs

Mērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku/tiesisko pārstāvju un izglītojamu attiecību jautājumos.

Audzināšanas darbs

 • Sevis izzināšana un pilnveidošana
 • Izglītojamo personības pilnveidošanā tiek pievērsta uzmanība viņu individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai, atbildībai par savu rīcību, pozitīva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma veidošanai.
 • Piederība valstij
 • Nozīmīgu politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā izglītojamajam jāspēj tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Tiek akcentēta tādu prasmju
  izkopšana kā tolerance pret atšķirīgo, empātija (spēja iejusties un saprast citu cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās), efektīva komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši saistītas ar attieksmi, tādējādi
  attieksme pret citiem veido piederības izjūtu ģimenei, izglītības iestādei, sabiedrībai, iejūtību pret otru cilvēku, savstarpēju cieņu, morāles normu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldījumu klases un skolas dzīvē.
 • Pilsoniskā līdzdalība
 • Sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir izšķirošais priekšnosacījums, kurš ikkatram izglītojamajam palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt proaktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam.
  Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
 • Karjeras izglītība
 • Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
  projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.
 • Veselība un vide
 • Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir izglītība, kurā izglītības iestāde līdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes
  veselību. Tādējādi izglītības iestāde iesaistās veselības veicināšanas un primārās profilakses darbā.
 • Drošība
 • Drošības jautājumu apguves uzdevumi ir palīdzēt izglītojamiem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā.

Ārpusklases darbs

Ārpusstundu izglītības mērķis – radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt izglītības iestādes
tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu. Satura ziņā izglītības iestāde cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domāt par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk izglītojamo.

NosaukumsTipsKlašu grupaVadītājs
KorisInterešu izglītība1.-4.S. Vavilova
Jaukta vecuma vokālais ansamblis Interešu izglītība 1.-5.M. Varpahovska
Teātra studija Interešu izglītība 5.-12.O. Afoņina
Vizuālā un lietišķā māksla Interešu izglītība 1.-7.V. Grišins
Volejbols Interešu izglītība 7.-11.J. Selivanova
Programmēšana Fakultatīvā nodarbība5.-12.V. Sokolovs
Dabaszinības Fakultatīvā nodarbība 1.-2.Dabaszinību skolotāji
ĢeogrāfijaFakultatīvā nodarbība7.Ģeogrāfijas skolotāji
Angļu valoda Fakultatīvā nodarbība9.Angļu valodas skolotāji
Datorika Fakultatīvā nodarbībaPilotklasēmInformātikas skolotāji

Metodiskais darbs un darba grupas

Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas
zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību metodisko jomu komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko jomu komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē
un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko jomu komisiju vadītāji, atbilstošās jomas direktores vietnieki un izglītības iestādes direktore. Tā kā izglītības iestāde veic arī pedagogu tālākizglītības
un metodiskā atbalsta funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un
metodiski izmantojams.

 • Eiropas valodas (S. Mekša)
 • Dabaszinātnes (N. Kirsanova)
 • Kultūrvēsturiskais mantojums (N. Latiševa)
 • Humanitārās un sociālās zinības (T. Arhangeļska)
 • Sākumskola (L. Lapiņa)
 • PPDKN (I. Ļihačova)
 • Skolas attīstība (M. Meļķe-Osemļjaka)

Tālākizglītības atbalsts

NosaukumsApjomsSaskaņojuma Nr.Vadītājs(-i)
TRIKS (SMART) mērķu definēšanas principi un dizaina pieejas mācību satura izstrādē24 stundasRIMC-18-138M. Meļķe-Osemļjaka, Ņ.Kozlovs
Mācību priekšmetu standartiem atbilstošu mācību priekšmetu programmu izstrāde20 stundasRIMC-18-150M. Šendo

Izglītības iestādē ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 22.07.2020.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, sīkāk ar to lietošanu un apstrādi varat iepazīties atbilstošā sadaļā.