Darbības virzieni un sadarbība

Audzināšanas darbs

Sevis izzināšana un pilnveidošana

Izglītojamo personības pilnveidošanā tiek pievērsta uzmanība viņu individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai, atbildībai par savu rīcību, pozitīva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma veidošanai. Šie audzināšanas aspekti veicina izglītojamā iekšējo harmoniju un pozitīvu pašizjūtu, īpaši jau 21.gadsimta sabiedrībā, kas balstīta uz spēju vispusīgi pilnveidoties, iejusties jaunos apstākļos, pieņemt sev labvēlīgus izaicinājumus un izprast konkurences būtību.

Piederība valstij

Nozīmīgu politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā izglītojamajam jāspēj tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Tiek akcentēta tādu prasmju izkopšana kā tolerance pret atšķirīgo, empātija (spēja iejusties un saprast citu cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās), efektīva komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši saistītas ar attieksmi, tādējādi attieksme pret citiem veido piederības izjūtu ģimenei, izglītības iestādei, sabiedrībai, iejūtību pret otru cilvēku, savstarpēju cieņu, morāles normu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldījumu klases un skolas dzīvē. Tie ir būtiskie soļi ceļā uz valstiskās piederības izjūtas veidošanu.

Pilsoniskā līdzdalība

Sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir izšķirošais priekšnosacījums, kurš ikkatram izglītojamajam palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt proaktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam. Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Attīstības izglītība jeb globālā izglītība veicina informētību un izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi un kā mēs varam ietekmēt to, kas notiek pasaulē.

Karjeras izglītība

Karjeras izvēle ir atkarīga no izglītojamā personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu izglītojamiem izprast un izzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šis darbs ir mērķtiecīgi organizēts visā izglītības procesā, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi.

Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Veselība un vide

Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir izglītība, kurā izglītības iestāde līdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes veselību. Tādējādi izglītības iestāde iesaistās veselības veicināšanas un primārās profilakses darbā. Primārās profilakses mērķis ir cilvēka rakstura, gribas, attieksmes un dzīves prasmju veidošana, lai kritiskā dzīves situācijā viņš spētu izdarīt izvēli par labu veselībai, būtu gatavs risināt problēmas un pieņemt atbildīgus lēmumus. Nozīmīgi ir preventīvie pasākumi dažādu atkarību (smēķēšana, alkohola un narkotisko, psihotropo, kā arī jauno psihoaktīvo vielu lietošana, datoratkarība u.c.) profilaksei.

Drošība

Drošības jautājumu apguves uzdevumi ir palīdzēt izglītojamiem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā. Šo tēmu apguvē būtiskākais ir neaprobežoties tikai ar noteikumu zināšanu, bet gan veicināt noteikumu ievērošanu, to izpratni un attieksmes maiņu pret iegūto zināšanu lietošanu praksē.

Audzināšanas uzdevumi

Kritiskā domāšana

Spēja brīvi un patstāvīgi domāt, attīstīt kritisko domāšanu, morālo spriestspēju un sekmēt atbildīgu rīcību

Sevis apzināšanas

Pašizziņa, gribas audzināšana, pašpilnveide un pozitīva pašvērtēšana, pašaudzināšana mūža garumā

Brīvība

Iespēja realizēt savus centienus un mērķus, neierobežojot citu personu pamattiesības, tajā skaitā brīvību

Cieņa

Cieņa pret dzīvību, sevi un citiem, veselības veicinošu un drošu paradumu izkopšana

Piederība

Piederība Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai, izpratne par vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām, latvisko dzīvesziņu, kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu, līdzdalību kultūras mantojuma un tradīciju pārnesē un latviskās kultūrtelpas attīstībā mūsdienās

Mērķtiecība

Mērķtiecība uz darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu

Nacionāla identitāte

Nacionālās identitātes veidošana, valstiskuma apziņas, lojalitātes Latvijas valstij, tās Satversmei un patriotismu

Atbildība

Atbildība par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju

Ārpusklases darbs

Ārpusstundu izglītības mērķis – radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt izglītības iestādes tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu. Satura ziņā izglītības iestāde cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domāt par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk izglītojamo.

Interešu izglītība

Koris

1.-4.klasēm

“Cerība”

1.-5.klasēm

Teātra studija “Lira”

5.-12.klasēm

Vizuālā un lietišķā māksla

1.-9.klasēm

Volejbols

7.-11.klasēm

Florbols

7.-11.klasēm

Fakultatīvās nodarbības

Programmēšana

5.-12.klasēm

Dabaszinības

1.,2.klasēm

Ģeogrāfija

7.klasēm

Angļu valoda

9.klasēm

Datorika

Pilotklasēm

Metodiskais darbs

Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no 4 mācīšanas kvalitātes kritērijiem:

  • mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīga izvēle;
  • izglītojamā un pedagoga sadarbības kvalitāte;
  • sadarbība ar vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem;
  • pedagoga profesionalitātes konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm.

Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību metodisko jomu komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko jomu komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko jomu komisiju vadītāji, atbilstošās jomas direktores vietnieki un izglītības iestādes direktore. Tā kā izglītības iestāde veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā atbalsta funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams.

Tālākizglītības atbalsts

Izglītības iestādē ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Nosaukums Apjoms Saskaņojuma Nr. Vadītājs(-i)
TRIKS (SMART) mērķu definēšanas principi un dizaina pieejas mācību satura izstrādē 24 stundas RIMC-18-138 M. Meļķe-Osemļjaka

Ņ.Kozlovs

Mācību priekšmetu standartiem atbilstošu mācību priekšmetu programmu izstrāde 20 stundas RIMC-18-150 M. Šendo
Eiropas padomes izstrādātie rīki cilvēktiesību izglītībā 24 stundas RIIMC-17-078 Ņ.Kozlovs
Klasvadības un audzināšanas kompetences pedagoga darbā 18 stundas RIIMC-17-079 M.Meļķe-Osemļjaka
Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu integrēšana izglītībā mācīšanas un mācīšanās kompetences pilnveidei 24 stundas RIIMC-16-083 Ņ.Kozlovs
Interneta rīki un servisi mūsdienīgam mācību procesam 22 stundas RIIMC-16-084 L.Lapiņa

I.Dombrovska

Darba grupas

Eiropas valodas

Apvieno svešvalodu un valsts valodas pedagogus

Vadītāja – S. Mekša

Dabaszinātnes

Apvieno dabaszinātņu, tehnoloģiju un dabaszinību pedagogus

Vadītāja – N. Kirsanova

Matemātika

Apvieno matemātikas pedagogus

Vadītāja – I. Komova

Kultūrvēsturiskais mantojums

Apvieno dzimtās valodas, kultūras un mākslas pedagogus

Vadītāja – N. Latiševa

Humanitārās un sociālās zinības

Apvieno humanitāro un sociālo zinību pedagogus

Vadītāja – T. Arhangeļska

Sākumskola

Apvieno sākumizglītības pedagogus

Vadītāja – L. Lapiņa

PPDKN

Vadītāja – I. Ļihačova

Vadītājas vietniece – M. Meļķe-Osemļjaka

Skolas attīstība

Vadītāja – M. Meļķe-Osemļjaka

Vadītājas vietnieks – Ņ. Kozlovs

Sadarbības partneri izglītībā

IT Ceļš

Tehnoloģiju konkurss izglītojamiem un studentiem

Latvijas Olimpiskā komiteja

Iesaiste sporta pasākumos un aktivitātēs

Latvijas Valsts Policija

Lekcijas izglītojamiem par drošību un administratīvo/ kriminālo atbildību

Rīgas Pašvaldības Policija

Lekcijas izglītojamiem par drošību un rīcību ārkārtas situācijās

Rīgas 34. vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas 69. vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas 88. vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Imantas vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Hanzas vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Start IT

Datorikas projekts un metodiskais atbalsts

Sadarbības partneri izglītojamo interešu nodrošināšanā

Junior Achievement Latvija

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) realizācija izglītības iestādē

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas atbalsts

Latvijas Pilsoniskā alianse

Jauniešu izglītošana par sabiedrības līdzdalību pašvaldības un valsts līmenī, NVO jautājumiem

Latvijas skolas soma

Jauniešu pieredze Latvijas kultūras un dabas vērtībās

Krīzes centrs “Māras centrs”

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Rīgas Bāriņtiesa

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Rīgas Domes Labklajības departaments

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Rīgas Centrālā bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas atbalsts

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”

Jauniešu projektu realizācija un izglītojamo pašpārvaldes atbalsts

Rīgas Skolēnu dome

Izglītojamo pašpārvaldes darba koordinācija

Rīgas veselības centrs

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Sadarbības partneri pētniecībā

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

OECD PISA un OECD SNNP starptautiskie skolēnu salīdzināšanas pētījumi

Latvijas Universitāte

Pedagoģijas studentu prakses realizācija un iesaiste starptautiskos izglītības pētījumos

Neatkarīgā izglītības biedrība

Pedagogu profesionālā pilnveide un pētniecības atbalsts

Pētījumu centrs SKDS

Iesaiste starptautiskos izglītības pētījumos

Sadarbības partneri attīstībā

ASV vēstniecība Latvijā

Izglītības projektu atbalsts un publicitāte

Eiropas Savienības Struktūrfondi

Izglītības iestādes infrastruktūras attīstītība un kapacitātes projekti

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Iesaiste sporta pasākumos un aktivitātēs

Rīgas Domes Izglītibas, Kultūras un Sporta departaments

Atbalsts infrastruktūras un kapacitātes attīstībai

Sociālās aprūpes centrs “Liepa”

Sadarbība senioru sociālā rehabilitācijā

Samsung Latvija

Samsung “Skola nākotnei” metodiskais atbalsts

Valsts izglītības attistības aģentūra

Projekti karjeras izglītībā un pedagogu profesionālā pilnveidē

Zaļā josta

Atkritumu šķirošanas aktivitātes


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 03.06.2019.