Izglītojamiem


Izglītības iestādes padomeIzglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Priekšsēdētājs: Andrejs Kedrovs

Priekšsēdētāja vietnieks: Ņikita Kozlovs

Iestādes pārstāvji: Antoņina Kedrova, Ņikita Kozlovs

Izglītojamo pārstāvji: Alīna Točilova, Anastasija Jure

Skolēnu parlamentsSkolēnu pašpārvalde tā ir iespēja iesaistīties fotoreportāžu veidošanā, pasākumu, prezentāciju vadīšanā. Iespējams iepazīties ar citām skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām, piedalīties semināros, varēsi radoši un mākslinieciski izpausties, veidojot noformējumus, gūt pieredzi pasākumu, akciju rīkošanā dažādam vecuma grupām, iesaistīties labdarības pasākumos, padarīt sportu par izklaidi, popularizēt sev un sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu informāciju, sadarboties ar skolotājiem un veidot savu ikdienu interesantāku.

Parlamenta prezidents Alīna Točilova

Parlamenta viceprezidents Regīna Ozoliņa

Sēdes notiek katru ceturtdienu pēc 14:15.

Konsultatīvais centrsLai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Sociālais pedagogs - Jeļena Puškina

Izglītības psihologs - Natālija Afanasjeva

Skolotājs logopēds - Anžella Čaikovska

Medicīnas māsa - Julija Betova

Vecāku
klubsMērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku un bērnu attiecību jautājumos. Darba formas – tematiskie semināri, Atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.

Semināru un grupu nodarbību vieta Izglītības iestādes bibliotēka vai 106. kabientsDatu pētniecības ietvars

Katrs datu analīzes grupas dalībnieks darbojas ar velmi sasniegt kopīgo mērķi – palīdzēt visiem izglītojamiem mācīties. Pirms datu analīze, datu analīzes grupa vienojas par mērķtiecīgas sadarbības noteikumiem (kā, kad un kurus pedagogus iesaistīts). Lai nodrošinātu objektīvo skatījumu uz datiem, datu analīze tiek veikta gan individuāli, gan grupā. Datu analīzei tiek atvēlēts konkrētais laiks un tā tiek plānota (tiek izstrādāta sēžu struktūra un mērķi)

Datu pētniecības nostāja

Lai veicinātu kopīgo pētniecības nostāju ir jābūt kopīgai apņemšanai analizēt, veikt secinājumus un rīkoties. Datu pētījumos datu analīzes komanda izvairās no “paralīzes stāvokļa” (tiek veidotas sapulces, bez mērķa veikt rīcībspējīgo darbu ar datiem) un “aklās rīcības” (darba plāna izpilde neieviešot korekcijas, tādejādi neievērojot datu sniegto informāciju)

Fakti un skaitļi


1 - http://www.skolureitings.lv (2016./2017.m.g. salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas) 2 - pēc RD IKSD datiem (salīdzinājumā ar vidējo Rīgas skolu skaita pieaugumu) 3 - pēc VISC datiem (apkopojums pēc CE rezultātiem par 2016./2017.mācību gadu) 4 - pēc Edurio datiem (ikgadēja aptauja, kuru veic Izglītības, Kultūras un Sporta departaments)Karjeras izglītība

Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvarosIzglītības iestādes aktuālie projekti

ASV vēstniecība Latvijā


Sadarbība ar ASV vēstniecību Latvijā dažādu kultūras un mākslas pasākumu realizēšānā

RD IKSD


Dalība Rīgas Domes Jauniešu centra “Kaņieris” aktivitātes jauniešu stimulācijai. Ikgadēja dalība projektā - Mazais Pilsonis (līdzdalības iespējas pašvaldības, valsts un starptautiskā līmenī)

OECD


Dalība starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā un Starptautiskās skolēnu pilsoniskās līdzdalības programmā

Samsung Skola nākotnei


Samsung Skolas nākotnei pārmaiņu projekts, kas tiek īstenots, balstoties uz 4. industriālās revolūcijas izaicinājumiem un izmantojot Samsung Skola nākotnei iegūtos rīkus

IT Ceļš


Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus pie radošā darba informāciju tehnoloģiju jomā, stimulēt patstāvīgo darbu sekojošās sfērās. Sīkāk http://itcels.id.lv

Vienoti sportā


Sporta svētki starp dažādām skolām, kas palīdz sekmēt skolēnu savstarpējo sadraudzību un saliedētību