Izglītojamo vecākiem un tiesiskajiem pārstāvjiem


2017./2018.m.g. piedāvājums ārpusstundu darbā


Ārpusstundu izglītības mērķis - radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt izglītības iestādes tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu. Satura ziņā izglītības iestāde cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domāt par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk izglītojamo.

Interešu izglītība

Koris
1.-4.klasēm

"Cerība"
1.-5.klasēm

Teātra studija "Lira"
5.-12.klasēm

Vizuāla un lietišķā māksla
1.-9.klasēm

Volejbols
7.-11.klasēm

Florbols
7.-11.klasēm

Fakultatīvās nodarbības

Programmēšana
5.-12.klasēm

Izlīdzinošas fakultatīvās nodarbības

Dabaszinības
1.,2.klasēm

Ģeogrāfija
7.klasēm

Angļu valoda
9.klasēm

Datorika
Pilotklasēm

Ar vecāku līdzmaksājumu

Mākslas vingrošana
1.-4.klasēm

Robotika
1.-4.klasēm

Angļu valoda
1.-4.klasēm

Futbols
1.-4.klasēm

Karate
1.-4.klasēmIzglītības iestādes padomeIzglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Priekšsēdētājs: Andrejs Kedrovs

Priekšsēdētāja vietnieks: Ņikita Kozlovs

Iestādes pārstāvji: Antoņina Kedrova, Ņikita Kozlovs

Izglītojamo pārstāvji: Alīna Točilova, Anastasija Jure

Skolēnu parlamentsSkolēnu pašpārvalde tā ir iespēja iesaistīties fotoreportāžu veidošanā, pasākumu, prezentāciju vadīšanā. Iespējams iepazīties ar citām skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām, piedalīties semināros, varēsi radoši un mākslinieciski izpausties, veidojot noformējumus, gūt pieredzi pasākumu, akciju rīkošanā dažādam vecuma grupām, iesaistīties labdarības pasākumos, padarīt sportu par izklaidi, popularizēt sev un sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu informāciju, sadarboties ar skolotājiem un veidot savu ikdienu interesantāku.

Parlamenta prezidents Alīna Točilova

Parlamenta viceprezidents Regīna Ozoliņa

Sēdes notiek katru ceturtdienu pēc 14:15.

Konsultatīvais centrsLai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Sociālais pedagogs - Jeļena Puškina

Izglītības psihologs - Natālija Afanasjeva

Skolotājs logopēds - Anžella Čaikovska

Medicīnas māsa - Julija Betova

Vecāku
klubsMērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku un bērnu attiecību jautājumos. Darba formas – tematiskie semināri, Atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.

Semināru un grupu nodarbību vieta Izglītības iestādes bibliotēka vai 106. kabientsSkolas attīstībaMūsdienu pasaule iezīmējas ar to, ka sabiedrība atrodas uz jaunās tehnoloģiskās revolūcijas sliekšņa, kas būtiski mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam, un esam saistīti viens ar otru. Savā mērogā, apjomā un sarežģītībā, transformācija būs nopietnāka un atšķirīgāka no iepriekšējām tehnoloģiskām revolūcijām. Jau tagad miljardiem cilvēku pastāv gandrīz neierobežotas iespējas, kas saistīti ar mobilo ierīču iespējām, ar bezprecedenta skaitļošanas, apstrādes, un uzglabāšanas jaudu, un piekļuvi dažāda veida zināšanām.

Izglītības iestādēm pēdējo gadu laikā ir iezīmējusies situācija, ka izglītojamais pabeidzot izglītības iestādi nevar iekļauties mūsdienīgā pasaulē, jo tie izaicinājumi, kuriem izglītojamais sagatavots, izglītības procesa laikā vairs nav aktuāli. Piedaloties projekta “Samsung skola nākotnei” radusies ideja – izpētīt, kādas ir prognozes par pasaules stāvokli, esošiem izglītojamiem pabeidzot izglītības iestādi.

Attīstības uzdevumiMūsu izglītības iestāde, kas savu vīziju izvēlējās – "Izglītības iestāde, kā mūsdienīgu tehnoloģu vide, kas gatavo izglītojamos nākamās darba tirgus revolūcijas izaicinājumiem". Balstoties uz šo izaicinājumu izglītības iestāde izvirza sev sekojošus uzdevumus:

  1. Izpētīt turpmākās Pasaules darba vides izmaiņas un tām nepieciešamās prasmes;
  2. Izvēlēties nākamās darba tirgus revolūcijas nepieciešamām prasmēm atbilstošas pedagoģiskās tehnoloģijas;
  3. Izveidot holistisko un ilgtspējīgu ietvaru, nākamās darba tirgus revolūcijas prasmju ieviešanai;
  4. Novērtēt apgūtās prasmes ar mērīšanas instrumentiem.


Audzināšanas darba virzieni

Sevis izzināšana un pilnveidošana


Izglītojamo personības pilnveidošanā tiek pievērsta uzmanība viņu individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai, atbildībai par savu rīcību, pozitīva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma veidošanai. Šie audzināšanas aspekti veicina izglītojamā iekšējo harmoniju un pozitīvu pašizjūtu, īpaši jau 21.gadsimta sabiedrībā, kas balstīta uz spēju vispusīgi pilnveidoties, iejusties jaunos apstākļos, pieņemt sev labvēlīgus izaicinājumus un izprast konkurences būtību.

Piederība valstij


Nozīmīgo politisko, ekonomisko un sociālo pārmaiņu laikā izglītojamām jāspēj tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Tiek akcentēta tādu prasmju izkopšana kā tolerance pret atšķirīgo, empātija (spēja iejusties un saprast citu cilvēku rīcību dažādās dzīves situācijās), efektīva komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši saistītas ar attieksmi, tādējādi attieksme pret citiem veido piederības izjūtu ģimenei, izglītības iestādei, sabiedrībai, iejūtību pret otru cilvēku, savstarpēju cieņu, morāles normu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldījumu klases un skolas dzīvē. Tās ir būtiskie soļi ceļā uz valstiskās piederības izjūtas veidošanu.

Pilsoniskā līdzdalība


Sabiedrības ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir tas izšķirošais priekšnosacījums, kurš ikkatram izglītojamām palīdz kļūt līdzatbildīgam par apkārtējiem procesiem, būt proaktīvam sabiedrisko un politisko notikumu veidotājam. Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Attīstības izglītība jeb globālā izglītība veicina informētību un izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi un kā mēs varam ietekmēt to, kas notiek pasaulē.

Karjeras izvēle


Karjeras izvēle ir atkarīga no izglītojamā personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu izglītojamiem izprast un izzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šis darbs ir mērķtiecīgi organizēts visā izglītības procesā, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi.

Veselība un vide


Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodarīt kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir izglītība, kurā izglītības iestāde līdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes veselību. Tādējādi izglītības iestāde iesaistās veselības veicināšanas un primārās profilakses darbā. Primārās profilakses mērķis ir cilvēka rakstura, gribas, attieksmes un dzīves prasmju veidošana, lai kritiskā dzīves situācijā viņš spētu izdarīt izvēli par labu veselībai, būtu gatavs risināt problēmas un pieņemt atbildīgus lēmumus. Nozīmīgi ir preventīvie pasākumi dažādu atkarību (smēķēšana, alkohola un narkotisko, psihotropo, kā arī jauno psihoaktīvo vielu lietošana, datoratkarība u.c.) profilaksei.

Drošība


Drošības jautājumu apguves uzdevumi ir palīdzēt izglītojamiem izprast to nozīmi savas un citu veselības un dzīvības saglabāšanā. Šo tēmu apguvē būtiskākais ir neaprobežoties tikai ar noteikumu zināšanu, bet gan veicināt noteikumu ievērošanu, to izpratni un attieksmes maiņu pret iegūto zināšanu pielietošanu praksē.Datu pētniecības ietvars

Katrs datu analīzes grupas dalībnieks darbojas ar velmi sasniegt kopīgo mērķi – palīdzēt visiem izglītojamiem mācīties. Pirms datu analīze, datu analīzes grupa vienojas par mērķtiecīgas sadarbības noteikumiem (kā, kad un kurus pedagogus iesaistīts). Lai nodrošinātu objektīvo skatījumu uz datiem, datu analīze tiek veikta gan individuāli, gan grupā. Datu analīzei tiek atvēlēts konkrētais laiks un tā tiek plānota (tiek izstrādāta sēžu struktūra un mērķi)

Datu pētniecības nostāja

Lai veicinātu kopīgo pētniecības nostāju ir jābūt kopīgai apņemšanai analizēt, veikt secinājumus un rīkoties. Datu pētījumos datu analīzes komanda izvairās no “paralīzes stāvokļa” (tiek veidotas sapulces, bez mērķa veikt rīcībspējīgo darbu ar datiem) un “aklās rīcības” (darba plāna izpilde neieviešot korekcijas, tādejādi neievērojot datu sniegto informāciju)

Fakti un skaitļi


1 - http://www.skolureitings.lv (2016./2017.m.g. salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas) 2 - pēc RD IKSD datiem (salīdzinājumā ar vidējo Rīgas skolu skaita pieaugumu) 3 - pēc VISC datiem (apkopojums pēc CE rezultātiem par 2016./2017.mācību gadu) 4 - pēc Edurio datiem (ikgadēja aptauja, kuru veic Izglītības, Kultūras un Sporta departaments)


Gatavošanas skolai 2017./2018.m.g.

Par sagatavošanas nodarbībām


Skolas gatavošanās process paredz kompleksi sagatavot mācībām skolā bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Gatavība šim nebūt ne vieglajam procesam nav reducējama uz bērna prasmi tikai lasīt, rakstīt, rēķināt un rātni sēdēt skolas solā. Tā aptver visas bērna personības skaldnes, sākot ar vispārējo fizisko attīstību un beidzot ar specifiskām prasmēm un zināšanām. Pēc sagatavošanas bērnam būs vieglāk un interesantāk uzsākt mācības skolā. To sekmēs zināma zināšanu bagāža, priekšstati par apkārtējo pasauli, matemātiska sagatavotība un augsts izglītošanas procesa attīstības līmenis.

Sagatavošanas nodarbību saturs


Sagatavošanas nodarbībās bērniem veidojas izzināšanas darbības elementi: galvenās domāšanas operācijas (analīze, sintēze, salīdzināšana, apkopošana, klasificēšana), prasme plānot, paškontrole un pašvērtējums, spēja regulēt savu uzvedību. Tādi darbības veidi kā zīmēšana, aplikāciju veidošana, veidošana no plastilīna vai māla, kā arī grafiski uzdevumi, pirkstu rotaļas, īsas fiziskās aktivitātes pauzes sagatavo pirmsskolēnus ārkārtīgi svarīgās un sarežģītās iemaņas – rakstīšanas – apgūšanai.

Vecāki saņems veselu individuālu ieteikumu paketi, kā adaptēt bērnu skolai, kā arī ieteikumus bērna izziņas un personīgo iemaņu attīstīšanas metodikā.


Jūlija
Bojarska

Tr. 17:00 - 18:30

303.kabinets

Svetlana
Pozdņakova

Pr. 16:00 - 17:00

105.kabinets

Olga
Rodionova

Ct. 16:00 - 17:00

206.kabinets

Edīte
Pauliņa

Ot.,Ct. 17:00 - 18:30

102.kabinetsIzglītības iestādes aktuālie projekti

ASV vēstniecība Latvijā


Sadarbība ar ASV vēstniecību Latvijā dažādu kultūras un mākslas pasākumu realizēšānā

RD IKSD


Dalība Rīgas Domes Jauniešu centra “Kaņieris” aktivitātes jauniešu stimulācijai. Ikgadēja dalība projektā - Mazais Pilsonis (līdzdalības iespējas pašvaldības, valsts un starptautiskā līmenī)

OECD


Dalība starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā un Starptautiskās skolēnu pilsoniskās līdzdalības programmā

Samsung Skola nākotnei


Samsung Skolas nākotnei pārmaiņu projekts, kas tiek īstenots, balstoties uz 4. industriālās revolūcijas izaicinājumiem un izmantojot Samsung Skola nākotnei iegūtos rīkus

IT Ceļš


Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus pie radošā darba informāciju tehnoloģiju jomā, stimulēt patstāvīgo darbu sekojošās sfērās. Sīkāk http://itcels.id.lv

Vienoti sportā


Sporta svētki starp dažādām skolām, kas palīdz sekmēt skolēnu savstarpējo sadraudzību un saliedētību