Metodiskais darbs

Metodiskais darbs

Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no 4 mācīšanas kvalitātes kritērijiem:

  • mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīga izvēle;
  • izglītojamā un pedagoga sadarbības kvalitāte;
  • sadarbība ar vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem;
  • pedagoga profesionalitātes konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm.

Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību metodisko jomu komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko jomu komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko jomu komisiju vadītāji, atbilstošās jomas direktores vietnieki un izglītības iestādes direktore. Tā kā izglītības iestāde veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā atbalsta funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams.

Tālākizglītības atbalsts

Izglītības iestādē ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Nosaukums Apjoms Saskaņojuma Nr. Vadītājs(-i)
TRIKS (SMART) mērķu definēšanas principi un dizaina pieejas mācību satura izstrādē 24 stundas RIMC-18-138 M. Meļķe-Osemļjaka

Ņ.Kozlovs
Mācību priekšmetu standartiem atbilstošu mācību priekšmetu programmu izstrāde 20 stundas RIMC-18-150 M. Šendo
Eiropas padomes izstrādātie rīki cilvēktiesību izglītībā 24 stundas RIIMC-17-078 Ņ.Kozlovs
Klasvadības un audzināšanas kompetences pedagoga darbā 18 stundas RIIMC-17-079 M.Meļķe-Osemļjaka
Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu integrēšana izglītībā mācīšanas un mācīšanās kompetences pilnveidei 24 stundas RIIMC-16-083 Ņ.Kozlovs
Interneta rīki un servisi mūsdienīgam mācību procesam 22 stundas RIIMC-16-084 L.Lapiņa

I.Dombrovska

Darba grupas

Metodiskā joma – Eiropas valodas

Apvieno svešvalodu un valsts valodas pedagogus

Vadītāja – S. Mekša

Metodiskā joma – Dabaszinātnes

Apvieno dabaszinātņu, tehnoloģiju un dabaszinību pedagogus

Vadītāja – N. Kirsanova

Metodiskā joma – Matemātika

Apvieno matemātikas pedagogus

Vadītāja – I. Komova

Metodiskā joma – Kultūrvēsturiskais mantojums

Apvieno dzimtās valodas, kultūras un mākslas pedagogus

Vadītāja – N. Latiševa

Metodiskā joma – Humanitārās un sociālās zinības

Apvieno humanitāro un sociālo zinību pedagogus

Vadītāja – T. Arhangeļska

Metodiskā joma – Sākumskola

Apvieno sākumizglītības pedagogus

Vadītāja – L. Lapiņa

PPDKN komisija

Vadītāja – I. Ļihačova

Vadītājas vietniece – M. Meļķe-Osemļjaka

Skolas attīstības komisija

Vadītāja – M. Meļķe-Osemļjaka

Vadītājas vietnieks – Ņ. Kozlovs

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 24.09.2018.