Metodiskais darbs

Metodiskais darbs


Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no 4 mācīšanas kvalitātes kritērijiem: mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīgas izvēles, izglītojamā un pedagoga sadarbības kvalitātes, pastarpināti arī sadarbība ar ģimeni, pedagoga profesionalitātes konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi Izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko komisiju vadītāji, atbilstošā posma direktores vietnieki un Izglītības iestādes direktore. Tā kā Izglītības iestādes veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad Izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams.

Tālākizglītības centrs


Izglītības iestādē, kā pedagogu tālākizglītības un metodiskajā centrā ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Nosaukums Apjoms Saskaņojuma Nr. Vadītājs(-i)
Eiropas padomes izstrādātie rīki cilvēktiesību izglītībā 24 stundas RIIMC-17-078 Ņ.Kozlovs
Klassvadības un audzināšanas kompetences pedagoga darbā 18 stundas RIIMC-17-079 M.Meļķe-Osemļjaka
Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu integrēšana izglītībā mācīšanas un mācīšanās kompetences pilnveidei 24 stundas RIIMC-16-083 Ņ.Kozlovs
Interneta rīki un servisi mūsdienīgam mācību procesam 22 stundas RIIMC-16-084 L.Lapiņa
I.Dombrovska

Metodiskās jomas

Silvija Mekša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Eiropas valodu jomas vadītāja

106.kabinets

Nataļja Kirsanova

Ķīmijas skolotāja
Dabaszinību metodiskās jomas vadītāja

223.kabinets

Inga Komova

Matemātikas skolotāja
Matemātikas metodiskās jomas vadītāja

112.kabinets

Nataļja Latiševa

Dzimtās valodas un literatūras skolotāja
Kultūrvēsturiskā mantojuma metodiskās jomas vadītāja

210.kabinets

Alla Pracuka

Ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja
Humanitāro un sociālo zinību metodiskās jomas vadītāja

209.kabinets

Līga Lapiņa

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja
Sākumskolas metodiskās jomas vadītāja

300. un 305.kabineti

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Irma Ļihačova

Izglītības iestādes direktore

T: 67 411 942

E: ilihacova@edu.riga.lv

114.kabinets

Mārīte Meļķe-Osemļjaka

Izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā

T: 67 428 870

E: mmelke@edu.riga.lv

107.kabinets

Nataļja Kirsanova

Ķīmijas skolotāja
Dabaszinību metodiskās jomas vadītāja

223.kabinets

Līga Lapiņa

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja
Sākumskolas metodiskās jomas vadītāja

300. un 305.kabineti

Silvija Mekša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Eiropas valodu jomas vadītāja

106.kabinets

Ņikita Kozlovs

Izglītības iestādes direktores vietnieks IKT jomā

T: 67 413 680

E: nkozlovs@edu.riga.lv

322.kabinets