Attīstības virzieni

Izglītības iestādes attīstība

Mūsdienu pasaules iezīme ir tā, ka sabiedrība atrodas uz jaunās tehnoloģiskās revolūcijas sliekšņa, kas būtiski mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam, un esam saistīti viens ar otru. Savā mērogā, apjomā un sarežģītībā, transformācija būs nopietnāka un atšķirīgāka no iepriekšējām tehnoloģiskām revolūcijām. Jau tagad miljardiem cilvēku pastāv gandrīz neierobežotas iespējas, kas saistītas ar mobilo ierīču iespējām, ar bezprecedenta skaitļošanas, apstrādes, un uzglabāšanas jaudu, un piekļuvi dažāda veida zināšanām.

Izglītības iestādēm pēdējo gadu laikā ir iezīmējusies situācija, ka izglītojamais, pabeidzot izglītības iestādi, nevar iekļauties mūsdienīgā pasaulē, jo tie izaicinājumi, kuriem izglītojamais ir sagatavots, izglītības procesa laikā, vairs nav aktuāli.

Attīstības uzdevumi

Mūsu izglītības iestāde, kas savu vīziju izvēlējās – “Izglītības iestāde – mūsdienīgu tehnoloģiju vide, kas gatavo izglītojamos nākamās darba tirgus revolūcijas izaicinājumiem”. Balstoties uz šo izaicinājumu, izglītības iestāde izvirza sev sekojošus uzdevumus:

  1. Izpētīt turpmākās pasaules darba vides izmaiņas un tām nepieciešamās prasmes;
  2. Izvēlēties nākamās darba tirgus revolūcijas nepieciešamām prasmēm atbilstošas pedagoģiskās tehnoloģijas;
  3. Izveidot holistisku un ilgtspējīgu ietvarus, nākamās darba tirgus revolūcijas prasmju ieviešanai;
  4. Novērtēt apgūtās prasmes ar mērīšanas instrumentiem.

Attīstības prioritātes

2018./2019. – 2020./2021. mācību gadiem

Mācību saturs

Atbalsta un attīstības mehānismu izveide un nodrošināšana kompetenču pieejā balstītas izglītības satura īstenošanā

Mācīšana un mācīšanās

Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā

Mācīšana un mācīšanās

Darbību loka pilnveide ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo vidējo sasniegumu paaugstināšanas veicināšana (ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudījumos)

Atbalsts izglītojamiem

Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitātes uzlabošana izmantojot Eiropas Savienību fondu darbības programmu

Atbalsts izglītojamiem

Latvijas kultūras un dabas vērtību izzināšana un pieredzēšana, Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšana dažādos laikos, izmantojot Latvija 100 projekta “Latvijas skolas soma” finansējumu

Izglītības iestādes vide

Izglītojamo pašpārvaldes un vecāku kluba lomas aktualizācija un pastiprināšana

Resursi

Izglītības iestādes vienotā resursu attīstības grafika izstrāde un izpilde

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Metodiskā atbalsta funkciju stiprināšana

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Jauno pieeju ieviešana darbā ar izglītojamo vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 24.09.2018.