Dokumentācija

Normatīvie akti

Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtība – VS96-16-7-nts
Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība – VS96-16-4-nts
Ētikas kodekss – VS96-17-3-nts
Iekšējās kārtības noteikumi – VS96-18-06-nts
Iesniegumu izskatīšanas kārtība – VS96-17-1-nts
R96VS padomes reglaments – VS96-16-2-nts
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība – VS96-17-2-nts
Kārtība, kādā tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādē – VS96-17-14-nts
Kārtība par mācību stundu sarakstu – VS96-16-6-nts
Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo – VS96-16-5-nts
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas – VS96-18-07-nts
Klases audzinātāju darba kāŗtība – VS96-18-04-nts
Konsultatīvā centra nolikums – VS96-17-11-nts
Metodisko jomu apvienības reglaments – VS96-16-3-nts
Pagarinātās dienas grupas reglaments – VS96-16-9-nts
R96VS izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība – VS96-17-15-nts
R96VS nolikums – Nr.195 (prot. Nr.76, 12.§) un grozījumi ar RD 29.08.2018. nolikumu Nr.41
Izglītojamo Pašpārvaldes reglaments – VS96-18-08-nts
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība – VS96-18-09-nts
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi – VS96-17-4-nts
Sporta laukuma kārtības noteikumi – VS96-18-05-nts

——

Arhīva ekspertu komisijas darbības reglaments – VS96-16-18-nts
Arhīva reglaments – VS96-16-19-nts
Darba drošības un aizsardzības noteikumi – VS96-16-24-nts
Darba kārtības noteikumi – VS96-17-17-nts
Krājumu un inventāra uzskaites kārtība – VS96-15-3-nts
Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi – VS96-16-1-nts
Parādu piedziņas kārtība – VS96-15-5-nts
R96VS pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība – VS96-17-16-nts
R96VS pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums- VS96-17-4-nos
Tīmekļa vietnes izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtība – VS96-17-8-nts

——

Olimpiskās dienas nolikums – VS96-18-04-nos

Grafiki un publikācijas

Veidlapas

Citi dokumenti

Darba plāni

Pusdienu piedavājumi

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 08.10.2018.