Iestāšanās un sagatavošanās nodarbības

Programmas un iestāšanās

Programmas kods Licences numurs Nosaukums Nepieciešamie dokumenti
21011121 V-10031 Pamatizglītības mazākumtautību programma Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
 • Aizgādību apliecinošs dokuments (ja attiecināms).

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms).
31011021 V-8101 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumatutību programma Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošs dokuments (ja attiecināms).

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību;
 • Pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību.
31013021 V-8102 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma Dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošs dokuments (ja attiecināms).

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību;
 • Pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību.

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Kā iestāties?

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumatutību programma

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Iestāšanās 1.klasē

Kādā vecumā laist bērnu uz skolu?

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji to uzskata par nepieciešamu, viņi var bērnu laist 1.klasē vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk. Taču tādā gadījumā nepieciešama ārsta zīme. Pat, ja bērns šķiet gatavs – raiti lasa, raksta un prot rēķināt – nav teikts, ka viņš fiziski ir gatavs pirmajai klasei. Iespējams, ka viņam vēl ir grūti koncentrēt uzmanību, parūpēties par sevi 1.klases ikdienas dzīvē, varbūt vēl nepieciešama diendusa. Tāpēc pirms pieņemt lēmumu par došanos uz 1.klasi, labāk pakonsultēties ar neirologu, psihologu un ģimenes ārstu.

Kad reģistrēt bērnu pirmajai klasei?

Vecāki/tiesiskie pārstāvji var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums). Reģistrēties iespējams skolas darba laikā gan pavasarī, vasarā, gan rudenī un ziemā. Iesniegumā noteikti jānorāda, kurā kalendārajā gadā bērns uzsāks mācības.

Kā skola paziņo vecākiem, ka bērns ir pieņemts?

Pēc 15.maija skola nosūta vēstules vecākiem, lai informētu, vai bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā. Lai informācijas aprite starp skolu un bērnu vecākiem būtu operatīvāka, vēstuli no skolas vecāki var saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī sūtījumu pa pastu, kā tas bijis līdz šim. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji vēlas saņemt vēstuli elektroniski, tad iesniegumā skolai jānorāda sava e-pasta adrese, pretējā gadījumā vēstule tiks nosūtīta pa pastu.

Veidojot potenciālo pirmklasnieku sarakstu, prioritāri tiks iekļauti bērni, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi. Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļaus bērnus, kuru vecāki/tiesiskie pārstāvji vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Pēc tam vecākiem/tiesiskiem pārstāvjiem jāpieņem lēmums par iestāšanos skolā. Bērna vecākiem/tiesiskiem pārstāvjiem 15 kalendāro dienu laikā mācību iestādei obligāti jāpaziņo par savu lēmumu un jāiesniedz pieteikums par bērna pieņemšanu 1. klasē, pretējā gadījumā skola anulē pieteikumu un uzaicinājums tiks nosūtīts nākamajam pretendentam. Tāpēc ir ļoti svarīgi vērsties skolā atkārtoti, lai atkal rakstītu iesniegumu – šoreiz par bērna ieskaitīšanu pirmajā klasē. Tāpat nepieciešams iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka skola izskata pieteikumu par bērna pieņemšanu pirmajā klasē tikai tajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji uzskata, ka viņu bērns ir gatavs skolai jau 6 gadu vecumā, viņi var iesniegt pieteikumu, taču tam nepieciešama rakstiska atļauja no ģimenes ārsta. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad vecāki vēlas laist bērnu skolā vienu gadu vēlāk – 8 gadu vecumā.

Līdz kādam termiņam nepieciešams iesniegt vajadzīgos dokumentus skolai?

Tāpēc, kad vecāki/tiesiskie pārstāvji jūnijā saņem informāciju, ka bērns ir uzņemts pirmajā klasē, viņiem ir 15 dienas, kuru laikā obligāti jādodas uz skolu, jāuzraksta iesniegums par pieņemšanu 1. klasē un jāiesniedz medicīniskie dokumenti.

Materiāls pārpublicēts no

Sagatavošanas nodarbības

Skola paredz kompleksi sagatavot mācībām skolā bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Gatavība šim nebūt ne vieglajam procesam nav reducējama tikai uz bērna prasmi lasīt, rakstīt, rēķināt un rātni sēdēt skolas solā. Tā aptver visas bērna personības skaldnes, sākot ar vispārējo fizisko attīstību un beidzot ar īpašām prasmēm un zināšanām. Pēc sagatavošanas bērnam būs vieglāk un interesantāk uzsākt mācības skolā. To sekmēs iegūtā zināšanu bagāža – priekšstati par apkārtējo pasauli un matemātiskā sagatavotība.

Nodarbību saturs

Sagatavošanas nodarbībās bērniem veidojas izziņas darbības elementi: galvenās domāšanas operācijas (analīze, sintēze, salīdzināšana, apkopošana, klasificēšana), prasme plānot, paškontrole un pašvērtējums, spēja regulēt savu uzvedību.

Tādi darbības veidi kā zīmēšana, aplikāciju veidošana, veidošana no plastilīna vai māla, kā arī grafiski uzdevumi, pirkstu rotaļas, īsas fiziskās aktivitātes pauzes, sagatavo pirmsskolēnus ārkārtīgi svarīgās un sarežģītās iemaņas – rakstīšanas – apgūšanai.

Vecāki saņem veselu individuālu ieteikumu paketi, kā adaptēt bērnu skolai, kā arī ieteikumus bērna izziņas un personīgo iemaņu attīstīšanas metodikā.

Nodarbību vadītāji

2018./2019. mācību gadā

I. Dombrovska

C. 17:00-18:30

204. kabinets

L. Škavronska

P. 17:00-18:30

104. kabinets

A. Dukāte

C. 17:25-18:30

205. kabinets

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 18.10.2018.