Pedagogiem un darbiniekiem


Izglītības iestādes padomeIzglītības iestādes padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Priekšsēdētājs: Andrejs Kedrovs

Priekšsēdētāja vietnieks: Ņikita Kozlovs

Iestādes pārstāvji: Antoņina Kedrova, Ņikita Kozlovs

Izglītojamo pārstāvji: Alīna Točilova, Anastasija Jure

Skolēnu parlamentsSkolēnu pašpārvalde tā ir iespēja iesaistīties fotoreportāžu veidošanā, pasākumu, prezentāciju vadīšanā. Iespējams iepazīties ar citām skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām, piedalīties semināros, varēsi radoši un mākslinieciski izpausties, veidojot noformējumus, gūt pieredzi pasākumu, akciju rīkošanā dažādam vecuma grupām, iesaistīties labdarības pasākumos, padarīt sportu par izklaidi, popularizēt sev un sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu informāciju, sadarboties ar skolotājiem un veidot savu ikdienu interesantāku.

Parlamenta prezidents Alīna Točilova

Parlamenta viceprezidents Regīna Ozoliņa

Sēdes notiek katru ceturtdienu pēc 14:15.

Konsultatīvais centrsLai nodrošinātu kvalitatīvu atbalsta pasākumu piedāvājumu ir izveidots Rīgas 96. vidusskolas konsultatīvais centrs. Tas tika izveidots ar mērķi koordinēt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības nodrošināšanu izglītojamiem, kam ir mācīšanās grūtības vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Sociālais pedagogs - Jeļena Puškina

Izglītības psihologs - Natālija Afanasjeva

Skolotājs logopēds - Anžella Čaikovska

Medicīnas māsa - Julija Betova

Vecāku
klubsMērķis – sniegt vecākiem papildu psiholoģisko palīdzību, praktiskas zināšanas personības izaugsmes jautājumos, kā arī audzināšanas un savstarpējo vecāku un bērnu attiecību jautājumos. Darba formas – tematiskie semināri, Atbalsta grupas un treniņi, kā arī individuālas konsultācijas.

Semināru un grupu nodarbību vieta Izglītības iestādes bibliotēka vai 106. kabientsSkolas attīstībaMūsdienu pasaule iezīmējas ar to, ka sabiedrība atrodas uz jaunās tehnoloģiskās revolūcijas sliekšņa, kas būtiski mainīs veidu, kā mēs dzīvojam, strādājam, un esam saistīti viens ar otru. Savā mērogā, apjomā un sarežģītībā, transformācija būs nopietnāka un atšķirīgāka no iepriekšējām tehnoloģiskām revolūcijām. Jau tagad miljardiem cilvēku pastāv gandrīz neierobežotas iespējas, kas saistīti ar mobilo ierīču iespējām, ar bezprecedenta skaitļošanas, apstrādes, un uzglabāšanas jaudu, un piekļuvi dažāda veida zināšanām.

Izglītības iestādēm pēdējo gadu laikā ir iezīmējusies situācija, ka izglītojamais pabeidzot izglītības iestādi nevar iekļauties mūsdienīgā pasaulē, jo tie izaicinājumi, kuriem izglītojamais sagatavots, izglītības procesa laikā vairs nav aktuāli. Piedaloties projekta “Samsung skola nākotnei” radusies ideja – izpētīt, kādas ir prognozes par pasaules stāvokli, esošiem izglītojamiem pabeidzot izglītības iestādi.

Attīstības uzdevumiMūsu izglītības iestāde, kas savu vīziju izvēlējās – "Izglītības iestāde, kā mūsdienīgu tehnoloģu vide, kas gatavo izglītojamos nākamās darba tirgus revolūcijas izaicinājumiem". Balstoties uz šo izaicinājumu izglītības iestāde izvirza sev sekojošus uzdevumus:

  1. Izpētīt turpmākās Pasaules darba vides izmaiņas un tām nepieciešamās prasmes;
  2. Izvēlēties nākamās darba tirgus revolūcijas nepieciešamām prasmēm atbilstošas pedagoģiskās tehnoloģijas;
  3. Izveidot holistisko un ilgtspējīgu ietvaru, nākamās darba tirgus revolūcijas prasmju ieviešanai;
  4. Novērtēt apgūtās prasmes ar mērīšanas instrumentiem.Datu pētniecības ietvars

Katrs datu analīzes grupas dalībnieks darbojas ar velmi sasniegt kopīgo mērķi – palīdzēt visiem izglītojamiem mācīties. Pirms datu analīze, datu analīzes grupa vienojas par mērķtiecīgas sadarbības noteikumiem (kā, kad un kurus pedagogus iesaistīts). Lai nodrošinātu objektīvo skatījumu uz datiem, datu analīze tiek veikta gan individuāli, gan grupā. Datu analīzei tiek atvēlēts konkrētais laiks un tā tiek plānota (tiek izstrādāta sēžu struktūra un mērķi)

Datu pētniecības nostāja

Lai veicinātu kopīgo pētniecības nostāju ir jābūt kopīgai apņemšanai analizēt, veikt secinājumus un rīkoties. Datu pētījumos datu analīzes komanda izvairās no “paralīzes stāvokļa” (tiek veidotas sapulces, bez mērķa veikt rīcībspējīgo darbu ar datiem) un “aklās rīcības” (darba plāna izpilde neieviešot korekcijas, tādejādi neievērojot datu sniegto informāciju)

Fakti un skaitļi


1 - http://www.skolureitings.lv (2016./2017.m.g. salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas) 2 - pēc RD IKSD datiem (salīdzinājumā ar vidējo Rīgas skolu skaita pieaugumu) 3 - pēc VISC datiem (apkopojums pēc CE rezultātiem par 2016./2017.mācību gadu) 4 - pēc Edurio datiem (ikgadēja aptauja, kuru veic Izglītības, Kultūras un Sporta departaments)Metodiskais darbs


Izglītības programmu īstenošanas veiksme atkarīga no 4 mācīšanas kvalitātes kritērijiem: mācību metožu un paņēmienu mērķtiecīgas izvēles, izglītojamā un pedagoga sadarbības kvalitātes, pastarpināti arī sadarbība ar ģimeni, pedagoga profesionalitātes konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa saiknes ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. Katrā mācību stundā jārealizē gan mācīšanas, gan mācīšanās process. Par to kvalitāti ir atbildīgi Izglītības iestādes pedagogi. Lielākajai daļai pedagogu ir ļoti liela darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā. Visi pedagogi lietišķi sadarbojas 6 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, kuras atbildīgi vada radošākie pedagogi. Metodisko komisiju darbības virzieni un vajadzības tiek koleģiāli apspriestas Metodiskajā padomē un savus ieteikumus, kas iegūti mācību procesa norises un analīzes gaitā, sniedz metodisko komisiju vadītāji, atbilstošā posma direktores vietnieki un Izglītības iestādes direktore. Tā kā Izglītības iestādes veic arī pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas Rīgas pedagogiem, tad Izglītības iestādes pedagogu veiksmīgākās prakses piemēru apzināšana ir ļoti svarīgs mācīšanas kvalitātes rādītājs, kas radoši pārņemams un metodiski izmantojams.

Tālākizglītības centrs


Izglītības iestādē, kā pedagogu tālākizglītības un metodiskajā centrā ir izstrādātas un tiek realizētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas

Nosaukums Apjoms Saskaņojuma Nr. Vadītājs(-i)
Eiropas padomes izstrādātie rīki cilvēktiesību izglītībā 24 stundas RIIMC-17-078 Ņ.Kozlovs
Klassvadības un audzināšanas kompetences pedagoga darbā 18 stundas RIIMC-17-079 M.Meļķe-Osemļjaka
Microsoft Office 365 mākoņpakalpojumu integrēšana izglītībā mācīšanas un mācīšanās kompetences pilnveidei 24 stundas RIIMC-16-083 Ņ.Kozlovs
Interneta rīki un servisi mūsdienīgam mācību procesam 22 stundas RIIMC-16-084 L.Lapiņa
I.Dombrovska

Metodiskās jomas

Silvija Mekša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Eiropas valodu jomas vadītāja

106.kabinets

Nataļja Kirsanova

Ķīmijas skolotāja
Dabaszinību metodiskās jomas vadītāja

223.kabinets

Inga Komova

Matemātikas skolotāja
Matemātikas metodiskās jomas vadītāja

112.kabinets

Nataļja Latiševa

Dzimtās valodas un literatūras skolotāja
Kultūrvēsturiskā mantojuma metodiskās jomas vadītāja

210.kabinets

Alla Pracuka

Ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja
Humanitāro un sociālo zinību metodiskās jomas vadītāja

209.kabinets

Līga Lapiņa

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja
Sākumskolas metodiskās jomas vadītāja

300. un 305.kabineti

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Irma Ļihačova

Izglītības iestādes direktore

T: 67 411 942

E: ilihacova@edu.riga.lv

114.kabinets

Mārīte Meļķe-Osemļjaka

Izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā

T: 67 428 870

E: mmelke@edu.riga.lv

107.kabinets

Nataļja Kirsanova

Ķīmijas skolotāja
Dabaszinību metodiskās jomas vadītāja

223.kabinets

Līga Lapiņa

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja
Sākumskolas metodiskās jomas vadītāja

300. un 305.kabineti

Silvija Mekša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Eiropas valodu jomas vadītāja

106.kabinets

Ņikita Kozlovs

Izglītības iestādes direktores vietnieks IKT jomā

T: 67 413 680

E: nkozlovs@edu.riga.lv

322.kabinetsIzglītības iestādes aktuālie projekti

ASV vēstniecība Latvijā


Sadarbība ar ASV vēstniecību Latvijā dažādu kultūras un mākslas pasākumu realizēšānā

RD IKSD


Dalība Rīgas Domes Jauniešu centra “Kaņieris” aktivitātes jauniešu stimulācijai. Ikgadēja dalība projektā - Mazais Pilsonis (līdzdalības iespējas pašvaldības, valsts un starptautiskā līmenī)

OECD


Dalība starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā un Starptautiskās skolēnu pilsoniskās līdzdalības programmā

Samsung Skola nākotnei


Samsung Skolas nākotnei pārmaiņu projekts, kas tiek īstenots, balstoties uz 4. industriālās revolūcijas izaicinājumiem un izmantojot Samsung Skola nākotnei iegūtos rīkus

IT Ceļš


Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus pie radošā darba informāciju tehnoloģiju jomā, stimulēt patstāvīgo darbu sekojošās sfērās. Sīkāk http://itcels.id.lv

Vienoti sportā


Sporta svētki starp dažādām skolām, kas palīdz sekmēt skolēnu savstarpējo sadraudzību un saliedētību