Privātums un datu apstrāde

Sīkdatņu veidošanas mērķis un tiesiskais pamats

Šī tīmekļa vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur uzskaitītas sīkdatnes. Apmeklējot šo tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Informācija par sīkdatnēm

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt tīmekļa vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt.

Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei

Mūsu tīmekļa vietne tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu tīmekļa vietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē, kā arī – informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu tīmekļa vietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē. Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas tīmekļa pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”.

Datu kategorijas, kuras apstrādā izglītības iestāde

 • Izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamo
 • Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs).
 • Izglītojamo raksturojošu informāciju, piem., tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.
 • Informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamo drošību un aizsardzību izglītības iestādē, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.
 • Informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību un izglītojama veselības stāvokli.
 • Informāciju par Izglītības iestādes apmeklējumiem, piem., apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes skaits.
 • Informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas.
 • Informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai olimpiādēs un olimpiāžu rezultāti.
 • Informācija par uzvedību izglītības iestādē.
 • Informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piem., audio vai video ieraksti.
 • Par izglītojama likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas:
 • Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Mērķi, kuriem Izglītības iestāde apstrādā datus

Izglītojama personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem mērķiem:

 • Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt izglītojamo mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības.
 • Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (E-klase), kā arī nodrošināt izglītības iestādes saziņu ar izglītojama likumisko pārstāvi un izglītojamo.
 • Apliecināt Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamā statusu bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas, nodrošināt maksāšanas līdzekļa, ar kuru veic norēķinus par ēdināšanu izglītības iestādē nodrošināšanu, kā arī izglītojamo brīvpusdienu uzskaiti no pirmās līdz devītajai klasei.
 • Uzraudzīt izglītojama veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt izglītojama intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā.
 • Mācību grāmatu nodrošināšana izglītības iestādes bibliotēkās.

Augstāk norādītajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, , Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija lēmums Nr. 1351 Par personalizēto viedkarti „Izglītojama e karte”, Rīgas domes 2016.gada 20.decembra lēmums Nr. 4640 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Izglītojama personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un f)apakšpunktiem apstrādā, šādiem mērķiem:

 • Nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.
 • Izglītojama dalība mācību priekšmetos, ko finansē Eiropas Savienība.
 • Izvērtēt izglītojamo izglītības vajadzības.
 • Lai veidotu un atspoguļotu Izglītības iestādes dzīvi un vēsturi;
 • Izglītības procesa pārvaldības plānošanai un prognozēšanai, pētniecībai un statistiskajai analīzei, tostarp tai, kas ir noteikta tiesību aktos.
 • Izmantot izglītojamo fotogrāfijas Izglītības iestādes publikācijās, Izglītības iestādes tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstveida piekrišanu).
 • Lai nodrošinātu Izglītojama drošību un īpašuma aizsardzību (t.sk. videonovērošana).

Attiecībā uz Izglītojama fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic izglītības iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana to veikt.

Izglītojamies un likumiskiem pārstāvjiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai lietošanai fotogrāfē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt izglītojamo personas datu apstrādi, lai nodrošinātu izglītojama intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti, izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot vērā mūsdienu digitālo attīstību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības nolūkiem, izglītības iestāde Jūs informēs atsevišķi.

Izglītojama personas dati tiek izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par izglītības iestādes dzīvi, ka arī izglītojama personas dati var tikt izmantoti dažādu pētniecības darbu veikšanai un statistikas nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.

Trešas personās, kuram izglītības iestāde nodod personas datus

Izglītojama personas datus Izglītības iestāde nepieciešamības gadījumā nodos šādām trešajām pusēm:

 • Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un Zinātnes ministrija.
 • Citas izglītības iestādes, ja izglītojamais izvēlas mācīties citā izglītības iestādē.
 • Medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja Izglītojamam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras departamentam.
 • Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.
 • Bērnu tiesības aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti.
 • Personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.
 • Apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Datu glabāšanas ilgums

Izglītības iestāde glabā izglītojama un likumisko pārstāvju personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad Izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā tiesiskais pārstāvis izteiksiet piekrišanu, Izglītības iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz izglītojama pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 27.09.2019. Meklē R96VS@r96vs un mūsu R96VS IP@ip.r96vs