Par skolu

Par izglītības iestādi

Izglītības iestāde ir Rīgas domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta apstiprinātais Izglītības iestādes nolikums. Izglītības iestāde atrodas tālu no Rīgas centra, tāpēc, lai izglītojamie iegūtu pilnvērtīgu izglītību, Izglītības iestāde strādā pēc trim izglītības programmām, kurās ir paredzēti visi mācību priekšmeti.

Mūsu vēsture

1992.gads
Rīgas 96.vidusskolas dibināšana
(apvienojot Rīgas 82. vidusskolu un Rīgas 70.vidusskolu)
1994.gads
Lielais mazākumtautību skolu koru un ansambļu festivāls “Zelta kamoliņš”
1997.gads
Pirmā klase ar mācībām tikai valsts valodā
2005.gads
Pirmā “Brain-ring” spēle
2012.gads
Jaunais izglītības iestādes zīmols un attistības stratēģijas maiņa
2014.gads
Dalība Tempus IV projektā par multilingvālu skolotāju izglītību
2016.gads
Salība projektā “Samsung Skola nākotnei” un “Apkaimju iniciatīvas veicināšana”
2017.gads
Dalība projektā “Skola, kādu to vēlāmies” un ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs”
2018.gads
Dalība projektā “Latvijas Skolas soma” un skolas sporta laukumu vērenīgā renovācija

Zvanu saraksts un organizācija

n.p.k. Sākuma laiks Beigu laiks Starpbrīža ilgums (ēdināšanas laiks)
1. 08:30 09:10 5 minūtes
2. 09:15 09:55 5 minūtes
3. 10:00 10:40 5 minūtes
4. 10:45 11:25 30 minūtes (1.-3.,10.klases)
5. 11:55 12:35 20 minūtes (4.-6.,11.klases)
6. 12:55 13:35 20 minūtes (7.-9.,12.klases)
7. 13:55 14:35 5 minūtes
8. 14:40 15:20

Attīstības prioritātes
(2018./2019. – 2020./2021.m.g.)

Mācību saturs

 • Atbalsta un attīstības mehānismu izveide un nodrošināšana kompetenču pieejā balstītas izglītības satura īstenošanā

Mācīšana un mācīšanās

 • Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā
 • Darbību loka pilnveide ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās

Izglītojamo sasniegumi

 • Izglītojamo vidējo sasniegumu paaugstināšanas veicināšana (ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudījumos)

Atbalsts izglītojamiem

 • Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitātes uzlabošana izmantojot Eiropas Savienību fondu darbības programmu
 • Latvijas kultūras un dabas vērtību izzināšana un pieredzēšana, Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšana dažādos laikos, izmantojot Latvija 100 projekta “Latvijas skolas soma” finansējumu

Izglītības iestādes vide

 • Izglītojamo pašpārvaldes un vecāku kluba lomas aktualizācija un pastiprināšana

Resursi

 • Izglītības iestādes vienotā resursu attīstības grafika izstrāde un izpilde

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Metodiskā atbalsta funkciju stiprināšana
 • Jauno pieeju ieviešana darbā ar izglītojamo vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem

Ēdināšana

Sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm). Tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 0,57 €/dienā.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Ja ir samaksāts par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzamlīdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 28361530. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Ēdināšanas norēķinu rekvizīti

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu: Izglītojamā Vārds un Uzvārds; Klase, kurā mācās; Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2018. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Iestāšanās

Dokumentus pieņem katru dienu no 09:00 līdz 16:00 – 113. vai 114. kabinetā (pēc nepieciešamības var tikt veiktas pārrunas ar mācību pārzini 107. kabinetā).

Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Rīgas 96.vidusskolas 2019. gada 04. aprīļa saistošiem noteikumiem Nr. VS96-19-1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās”.

Nepieciešamie dokumenti, lai iestātos

Vispārējās pamatizglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību vai pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Iepirkumi/telpu īre

Dotajā brīdī nenotiek neviena izsole vai iepirkums

Mūsu telpu noma notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2012.gada 06. novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

Vakances

Vakances
Latviešu valodas skolotājs(-a) uz noteikto laiku (pilna slodze)
Ģeogrāfijas skolotājs(-a) (nepilna slodze)
Matemātikas skolotājs(-a) (nepilna slodze)
Darba pienākumi
Vadīt stundas pamatskolā un vidusskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas.
Darba samaksas amplitūda
850 EUR par slodzi (Bruto)
Prasības kandidātiem
Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Pieteikšanās un informācija
Pieteikumus sūtīt uz r96vs@riga.lv. Papildus informācija pa tālruni 67 474 315

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 20.01.2020. Meklē R96VS@r96vs un mūsu R96VS IP@ip.r96vs