Par skolu

Par mums

Izglītības iestāde ir Rīgas domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta apstiprinātais Izglītības iestādes nolikums. Izglītības iestāde atrodas tālu no Rīgas centra, tāpēc, lai izglītojamie iegūtu pilnvērtīgu izglītību, Izglītības iestāde strādā pēc trim izglītības programmām, kurās ir paredzēti visi mācību priekšmeti.

Mūsu vēsture

GadsNotikums
1992.gadsRīgas 96.vidusskolas dibināšana
(apvienojot Rīgas 82. vidusskolu un Rīgas 70.vidusskolu)
1994.gads Lielais mazākumtautību skolu koru un ansambļu festivāls “Zelta kamoliņš”
1997.gads Pirmā klase ar mācībām tikai valsts valodā
2005.gads Pirmā “Brain-ring” spēle
2012.gads Jaunais izglītības iestādes zīmols un attīstības stratēģijas maiņa
2014.gads Dalība Tempus IV projektā par multilingvālu skolotāju izglītību
2016.gads Dalība projektā “Samsung Skola nākotnei” un “Apkaimju iniciatīvas veicināšana”
2017.gads Dalība projektā “Skola, kādu to vēlāmies” un ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs”
2018.gads Dalība projektā “Latvijas Skolas soma” un skolas sporta laukumu vērenīgā renovācija

Iestāšanās

Dokumentus pieņem katru dienu no 09:00 līdz 16:00 – 113. vai 114. kabinetā (pēc nepieciešamības var tikt veiktas pārrunas ar mācību pārzini 107. kabinetā).

Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Rīgas 96.vidusskolas 2019. gada 04. aprīļa saistošiem noteikumiem Nr. VS96-19-1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās”.

Nepieciešamie dokumenti

Vispārējās pamatizglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību vai pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Pamatizglītības programma

Esošā programma

Priekšmets/Klase123456789
Latviešu valoda un literatūra445455555
1.svešvaloda (angļu)112332432
Mazākumtautību (krievu) valoda555444333
Matemātika454555655
Informātika111
Dabaszinības112222
Bioloģija222
Fizika22
Ķīmija22
Ģeogrāfija122
Latvijas vēsture1111
Pasaules vēsture1111
Sociālās zinības111112112
Ētika111
Mājturība un tehnoloģijas111111111
Sports222222222
Literatūra122222
Mūzika111111111
Vizuālā māksla111211111
Kopā222325262830323434

Nākotnes programma

Priekšmets/Klase 123456789
Latviešu valoda un literatūra555555555
Svešvaloda (angļu) 122223333
Mazākumtautības valoda un literatūra333333333
Sociālās zinības111111
Sociālās zinības un vēsture223
Latvijas un pasaules vēsture222
Vizuālā māksla111111111
Mūzika111111111
Teātra māksla2
Dabaszinības222222
Ķīmija112
Fizika112
Bioloģija222
Ģeogrāfija121
Matemātika444556555
Dizains un tehnoloģijas21211222
Datorika111122
Sports un veselība233333333
Kopā222324262830323434

Īsumā par iestāšanos 1.klasē

Pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, bērnam vispārīgajā izglītības iestādē mācības jāuzsāk tajā kalendārajā gadā, kurā viņam aprit septiņi gadi. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji to uzskata par nepieciešamu, viņi var bērnu laist 1.klasē vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk. Taču tādā gadījumā nepieciešama ārsta zīme. Pat, ja bērns šķiet gatavs – raiti lasa, raksta un prot rēķināt – nav teikts, ka viņš fiziski ir gatavs pirmajai klasei. Iespējams, ka viņam vēl ir grūti koncentrēt uzmanību, parūpēties par sevi 1.klases ikdienas dzīvē, varbūt vēl nepieciešama diendusa. Tāpēc pirms pieņemt lēmumu par došanos uz 1.klasi, labāk pakonsultēties ar neirologu, psihologu un ģimenes ārstu.

Vecāki/tiesiskie pārstāvji var piereģistrēt bērnu skolā no brīža, kad bērnam aprit pieci gadi (obligātās izglītības vecums). Reģistrēties iespējams skolas darba laikā gan pavasarī, vasarā, gan rudenī un ziemā. Iesniegumā noteikti jānorāda, kurā kalendārajā gadā bērns uzsāks mācības.

Pēc katra gada 15.maija skola nosūta vēstules vecākiem, lai informētu, vai bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases pretendentu sarakstā. Lai informācijas aprite starp skolu un bērnu vecākiem būtu operatīvāka, vēstuli no skolas vecāki var saņemt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī sūtījumu pa pastu, kā tas bijis līdz šim. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji vēlas saņemt vēstuli elektroniski, tad iesniegumā skolai jānorāda sava e-pasta adrese, pretējā gadījumā vēstule tiks nosūtīta pa pastu.

Veidojot potenciālo pirmklasnieku sarakstu, prioritāri tiks iekļauti bērni, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi. Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļaus bērnus, kuru vecāki/tiesiskie pārstāvji vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Pēc tam vecākiem/tiesiskiem pārstāvjiem jāpieņem lēmums par iestāšanos skolā. Bērna vecākiem/tiesiskiem pārstāvjiem 10 kalendāro dienu laikā mācību iestādei obligāti jāpaziņo par savu lēmumu un jāiesniedz pieteikums par bērna pieņemšanu 1. klasē, pretējā gadījumā skola anulē pieteikumu un uzaicinājums tiks nosūtīts nākamajam pretendentam. Tāpēc ir ļoti svarīgi vērsties skolā atkārtoti, lai atkal rakstītu iesniegumu – šoreiz par bērna ieskaitīšanu pirmajā klasē. Tāpat nepieciešams iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

Vēršam uzmanību, ka skola izskata pieteikumu par bērna pieņemšanu pirmajā klasē tikai tajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Ja vecāki/tiesiskie pārstāvji uzskata, ka viņu bērns ir gatavs skolai jau 6 gadu vecumā, viņi var iesniegt pieteikumu, taču tam nepieciešama rakstiska atļauja no ģimenes ārsta. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad vecāki vēlas laist bērnu skolā vienu gadu vēlāk – 8 gadu vecumā.

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārizglītojošā virziena programma

Priekšmets/Klase 101112
Latviešu valoda333
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra444
1.svešvaloda (angļu)443
2.svešvaloda (vācu/franču)222
Matemātika444
Informātika21
Fizika333
Ķīmija222
Bioloģija222
Ģeogrāfija12
Ekonomika111
Latvijas un pasaules vēsture222
Politika un tiesības2
Sports222
Psiholoģija11
Veselības mācība1
Māksla443
Literatūra222
Mūzika11
Kultūroloģija111
Kopā363636

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Priekšmets/Klase 101112
Latviešu valoda333
Mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra444
1.svešvaloda (angļu)333
2.svešvaloda (vācu/franču)222
Matemātika666
Informātika21
Fizika332
Ķīmija222
Bioloģija222
Ģeogrāfija12
Ekonomika111
Latvijas un pasaules vēsture222
Politika un tiesības2
Psiholoģija11
Veselības mācība1
Sports222
Māksla332
Literatūra222
Mūzika11
Kopā363636

Attīstības prioritātes

(2018./2019. – 2020./2021.m.g.)

Mācību saturs

 • Atbalsta un attīstības mehānismu izveide un nodrošināšana kompetenču pieejā balstītas izglītības satura īstenošanā

Mācīšana un mācīšanās

 • Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā
 • Darbību loka pilnveide ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās

Izglītojamo sasniegumi

 • Izglītojamo vidējo sasniegumu paaugstināšanas veicināšana (ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudījumos)

Atbalsts izglītojamiem

 • Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitātes uzlabošana izmantojot Eiropas Savienību fondu darbības programmu
 • Latvijas kultūras un dabas vērtību izzināšana un pieredzēšana, Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšana dažādos laikos, izmantojot Latvija 100 projekta “Latvijas skolas soma” finansējumu

Izglītības iestādes vide

 • Izglītojamo pašpārvaldes un vecāku kluba lomas aktualizācija un pastiprināšana

Resursi

 • Izglītības iestādes vienotā resursu attīstības grafika izstrāde un izpilde

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 • Metodiskā atbalsta funkciju stiprināšana
 • Jauno pieeju ieviešana darbā ar izglītojamo vecākiem/tiesiskajiem pārstāvjiem

Ēdināšana

Sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm). Tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 0,57 €/dienā.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Ja ir samaksāts par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 28361530. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Ēdināšanas norēķinu rekvizīti

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu: Izglītojamā Vārds un Uzvārds; Klase, kurā mācās; Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2018. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Pusdienu piedāvājumi

Zvanu saraksts un organizācija

n.p.k. Sākuma laiks Beigu laiks Starpbrīža ilgums (ēdināšanas laiks)
1.08:30 09:10 5 minūtes
2.09:15 09:55 5 minūtes
3.10:00 10:40 5 minūtes
4.10:45 11:25 30 minūtes (1.-3.,10.klases)
5.11:5512:35 20 minūtes (4.-6.,11.klases)
6.12:55 13:35 20 minūtes (7.-9.,12.klases)
7.13:55 14:35 5 minūtes
8.14:40 15:20

Iepirkumi/telpu īre

Dotajā brīdī nenotiek neviena izsole vai iepirkums

Mūsu telpu noma notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2012.gada 06. novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

Vakances

 • Latviešu valodas skolotājs(-a) uz noteikto laiku (pilna slodze)
 • Ģeogrāfijas skolotājs(-a) (nepilna slodze)
 • Matemātikas skolotājs(-a) (nepilna slodze)

Darba pienākumi – vadīt stundas pamatskolā un vidusskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas.

Darba samaksas amplitūda 850 EUR par slodzi (Bruto)

Prasības kandidātiem – izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Pieteikumus sūtīt uz r96vs@riga.lv. Papildus informācija pa tālruni 67 474 315

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 08.03.2020.
Uz lapas augšu